De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorgsector NVTG nodigt sprekers uit om een abstract-paper in te sturen voor het NVTG Voorjaarscongres 2020. Het thema van dit jaar is “Compliance” van zorgvastgoed. Het congres wordt gehouden op donderdag 9 april 2020 in het Theater van event locatie Hart van Holland in Nijkerk. De NVTG biedt professionals en wetenschappers de kans om hun visie te presenteren en hun expertise te delen over onderwerpen die vallen binnen de kaders van het thema van het NVTG Voorjaarscongres 2020.

Het NVTG Voorjaarscongres zal honderden bezoekers trekken die zich allen verbonden voelen door technologie in de zorg. De leden van de vereniging zijn professionals werkzaam in zorginstellingen of bij bedrijven die producten of diensten leveren aan de technologie in de gezondheidszorg. Hun werkzaamheden hebben betrekking op het tot stand brengen dan wel het instandhouden van gebouwgebonden technologie in zorgvoorzieningen in alle branches van de zorgsector. We zouden het bijzonder waarderen als gegadigden een abstract zouden willen insturen van één pagina voor hun lezing van een half uur, zodat selectie door de NVTG-congrescommissie kan plaatsvinden en uitnodigingen kunnen worden geformaliseerd.

Belangrijke data

Medio november 2019: Lancering van de Call for Papers

Vrijdag 31 januari 2020: Deadline voor indiening abstracts

Vrijdag 21 februari 2020: Bekendmaking welke gegadigden zijn geselecteerd als spreker

Woensdag 8 april 2020: Netwerkavond in Café Het Plein met borrel en muziek voorafgaand aan het congres

Donderdag 9 april 2020: NVTG Voorjaarscongres in het Theater van eventlocatie Hart van Holland in Nijkerk

 

Thema

Het thema van het voorjaarscongres 2020 is: Compliance van zorgvastgoed.

 

Congres met toegevoegde waarde voor de leden

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) is het kennisnetwerk voor het management van technologie en vastgoed in de zorgsector. Als beroepsvereniging ondersteunen wij professionals bij hun werkzaamheden in het strategisch en tactisch management bij een zorginstelling. Dat doen we door het organiseren van activiteiten op het gebied van onze vier kernwaarden: kennisverbinding, persoonlijk netwerken met collega’s en vakgenoten, collectieve belangenbehartiging en het stimuleren van innovatie. Door kennisverbinding brengen onze Instellingsleden en Bedrijfsleden samen de zorgsector vooruit. Een van deze activiteiten is het NVTG Voorjaarscongres.

We leven in een vergrijzende samenleving die te maken heeft met krimpende budgetten, technologie vooruitgang die steeds meer mogelijk maakt, een veranderende behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een groter wordende invloed van zorgverzekeraars. NVTG leden zijn professionals werkzaam in zorginstellingen of bij bedrijven die producten of diensten leveren aan de gezondheidszorg. Hun werkzaamheden hebben betrekking op het tot stand brengen dan wel het in stand houden van technologie in zorgvoorzieningen in alle branches van de zorgsector en zie dat maar eens compliant te doen aan alle wet- en regelgeving en eigen ambities en dat dan voor het budget dat beschikbaar is voor deze doeleinden.

De gezondheidszorg in Nederland moet kosten efficiënter worden. Dit dwingt professionals om samen te werken, kennis te delen en daar synergie uit te halen. Om het hoofd te bieden aan genoemde maatschappelijke trends zal de impact van technologie steeds belangrijker worden en dus ook het compliant managen van bouwgerelateerde processen. Technologie als basisfunctie voor het borgen van comfort in een gebouw maar ook als middel voor het verlenen van adequate zorg aan patiënten en cliënten. Doelgroep voor het congres zijn technisch-facilitaire professionals gelieerd aan de cure en caresector. Het congresprogramma beoogt dus iets toe te voegen voor de achterban, de leden van NVTG. Dit kan zijn over trendsettende technische inhoud of over houding/ondernemerschap/cultuur als kennis en ervaring leren van elkaar. We kunnen veel maatschappelijke trends in de zorgsector duiden, maar is dat nu een kans of een bedreiging voor de technisch facilitaire professional? Het is waardevol als we eerst thema’s/problematiek schetsen vanuit verschillende invalshoeken en vervolgens daar een analyse/vergelijk/studie/lering uit kunnen trekken voor de eigen praktijksituatie.

 

Richtlijnen voor de onderwerpen van de lezingen

Als opbouw van het congres is het volgende framework vastgesteld, gebaseerd op maatschappelijke trends in cure-sector en caresector en waar NVTG-leden mee te maken hebben of krijgen. Hieronder zijn deze thema’s verder uitgewerkt als richtlijn voor een presentatie.

 

Download hier voor de richtlijnen voor onderwerpen van presentaties, beoordeling van ingezonden papers en instructies voor het inzenden van papers.