Cliënten en patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. Om die reden is in 2009 de HKZ-norm ‘Cliënt- en Patiëntveiligheid’ opgesteld.
In 2014 is, na advies van het College van Deskundigen, besloten deze norm te evalueren. Naar aanleiding hiervan is een aantal redactionele aanpassingen gedaan om het begrip ‘veiligheidscultuur’ beter toe te lichten.
Uit de evaluatie is gebleken dat de norm nog steeds actueel is en dat er inhoudelijk geen aanpassingen noodzakelijk zijn. De norm staat als een huis en sluit nog steeds aan op de actuele inzichten op het gebied van patiëntveiligheid. Wel bleken redactionele aanpassingen ter verduidelijking van het begrip ‘veiligheidscultuur’ noodzakelijk.
Om ervoor te zorgen dat leadauditoren de veiligheidscultuur binnen een organisatie op een goede en eenduidige manier beoordelen, zijn hier afspraken over opgenomen in het reglement voor toetsing. En om de organisaties duidelijk te maken wat met dit begrip bedoeld wordt en hoe hoog de lat ten aanzien van de veilige cultuur gelegd wordt, is hier een toelichting over opgenomen in de norm.
Uit de evaluatie kwam verder naar voren dat, indien een organisatie al veel ervaring heeft met kwaliteitsmanagement en risicomanagement, de stap om te voldoen aan de normen van cliënt-/patiëntveiligheid klein is. Ook zijn de afspraken over de tijdsbesteding van de toets te ruim. Om recht te doen aan deze situatie zijn nieuwe afspraken gemaakt over de tijdsbesteding indien een organisatie reeds HKZ-gecertificeerd is.
Veranderingen voor de organisaties
De norm is herzien en zoals gebruikelijk, geldt er een overgangstermijn van drie jaar. Omdat de norm inhoudelijk niet veranderd is, heeft dit verder geen consequenties.
Brede oriëntatie
Voor deze evaluatie zijn bijeenkomsten georganiseerd met gecertificeerde organisaties, certificerende instellingen en HKZ-partners. Ook zijn er gesprekken gevoerd met experts op het gebied van patiëntveiligheid. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn voorgelegd aan het College van Deskundigen van HKZ, een vertegenwoordiging van zorgaanbieders, patiënten en financiers.
Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over de nieuwe afspraken met betrekking tot de tijdsbesteding: Kaat van der Haar of Eric van Bavel, consultants Zorg & Welzijn, e-mail info@hkz.nl.
 
Bron NEN