Foto: Pixabay

De NVZ brengt een implementatietool uit waarmee ziekenhuizen die bezig zijn met de voorbereiding en implementatie van telemonitoring, inzicht krijgen in de kosten en de baten.

Minder polikliniekbezoeken

De implementatietool is onderdeel van het programma Digitale zorg. De NVZ beoogt door inzet van digitale zorg 25 procent minder fysieke polikliniekbezoeken te bereiken. Ongeveer twee derde van de ziekenhuizen biedt telemonitoring aan. Nog relatief weinig patiënten maken hier gebruik van, maar hun aantal neemt wel toe.

Businesscase

Voor ziekenhuizen en categorale instellingen is het rondkrijgen van de businesscase het grootste struikelblok voor opschaling van telemonitoring. Telemonitoring kan leiden tot besparing voor de maatschappij, en draagt daarom bij aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Maar het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen voor individuele instellingen zijn.

Sluitend maken

Door de businesscase van de implementatietool in te vullen ontstaat er inzicht in de financiële effecten van telemonitoring op onderdelen, zoals verschoven taken, wijzigingen in van toepassing zijnde DBC/DOT, kosten van techniek en implementatie binnen een ziekenhuis. Ook helpt het om factoren identificeren die binnen een instelling kunnen helpen om de businesscase sluitend te maken.

Betaaltitels voor telemonitoring

De inzet van telemonitoring vereist (voor)investering voor onder andere techniek, medische apparatuur en implementatiekosten. Daarnaast zijn er doorlopende kosten zoals licenties, onderhoud van het systeem en personele kosten voor monitoring. Hoewel telemonitoring fysieke consulten voorkomt, is het huidige bekostigingssysteem hier nog niet goed op ingericht, aangezien het nog niet als aparte verrichting declarabel is. De NVZ pleit er daarom voor dat de NZa zich over betaaltitels voor telemonitoring gaat buigen.

Template en instructie

Klik hier om de implementatietool en instructie te downloaden. Er zijn ook twee voorbeelden uitgewerkt, voor COPD en voor hartfalen (alleen beschikbaar voor NVZ-leden).