Een recente studie van het ING Economisch Bureau laat zien dat Nederland in Europa voorop loopt in de snel stijgende vraag naar woon- en zorgvormen voor ouderen. Dankzij relatief goede pensioenvoorzieningen en een hoog eigenwoningbezit is de opgave om voor de alsmaar groeiende groep ouderen passende woon- en zorgvormen te realiseren evident. Innovatieve ontwerpen voor dergelijke woon- en zorgvormen bieden hierbij een oplossing.

 

GROUP A architecten, VAN VEEN Architecten en BEtween hebben in 2018 hun ervaringen in de huisvesting van ouderen met een lichte tot zware zorgvraag gebundeld en deze expertise ingezet in een grootschalig zorgproject in Beijing. Ook hier is de vraag naar goede woon- en zorgvormen voor ouderen een snel groeiende markt. In China wordt die gestuurd door de toenemende welvaart en het snel wegvallen van zorg in familieverband. Nederlandse inbreng van kennis en ervaring wordt hierbij gezien als een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de ouderenhuisvestingsproblematiek.

 

De unieke ervaring die het concept- en ontwerpteam met dit project heeft opgedaan wordt ingezet in Nederlandse projecten om daarmee de kwaliteit van haar toekomstige opgaves in de ouderenhuisvesting verder aan te scherpen. De opdracht die uitgaat van het huisvesten van circa 1.000 ouderen in één complex, laat de potentie zien van efficiënte logistiek, ‘gezonde’ inrichting, een gevarieerd aanbod van faciliteiten, en slimme domotica om schaalvergroting in de ouderenzorg te realiseren. Het Chinese project heeft nieuwe inzichten opgeleverd over het bewaken en optimaliseren van welzijn, ontmoeting, intimiteit en veiligheid, in een nieuwe generatie woon- en zorgprojecten in ons eigen land.

 

Met een snel toenemende vraag naar betaalbare woon- en zorgprojecten én de groeiende wens van ouderen om onderdeel te blijven van het dagelijkse stedelijke leven, zien wij in deze schaalvergroting een kans voor de actuele opgave van de ouderenzorg in Nederland. Naast een nieuwe generatie bescheiden woon-zorgconcepten waarbij zorg en reeds aanwezige wijkvoorzieningen slim zijn georganiseerd, zijn het met name hoogbouw-concepten die hierbij het antwoord kunnen zijn op deze opgave. De schaalvergroting in combinatie met innovatieve ontwerpoplossingen en slimme techniek garandeert niet alleen een menselijk, persoonlijk en toekomstbestendig woon- en zorgaanbod, maar kan ook voldoen aan de toenemende vraag onder ouderen naar aansluiting op de omliggende levendige stedelijke activiteiten.

 

In de ontwikkeling van deze nieuwe multifunctionele concepten is de rijke mix aan woon-werk typologieën, doelgroepen, leeftijden, activiteiten en faciliteiten in toenemende mate bepalend voor het succes ervan. Levensloopbestendige woningen en woonzorgvormen zullen hierbij een steeds belangrijkere sociaal-culturele en economische rol vervullen. De ontwikkeling en realisatie van intieme, grootschaliger ouderenhuisvesting vereist wel de inzet van verschillende partijen en disciplines met een gedeelde ambitie en visie.

GROUP A, VAN VEEN en BEtween nodigen belanghebbenden en geïnteresseerden uit om in deze opgave te participeren.

Contactpersoon: Rosanne van Tilburg | pr@groupa.nl | 010 244 0193