Het NVTG-voorjaarscongres staat dit jaar in het teken van energietransitie. Een van de keynote speakers is Diederik Samson, voormalig politicus en voorzitter Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Het NVTG-voorjaarscongres vindt 11 april 2019 plaats in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. Het congresthema van 2019 is “Energietransitie betekent investeren en innoveren”.

Energietransitie is een thema dat bij veel organisaties op de agenda staat, en waar dat nog niet het geval is, wordt veelal wel de noodzaak ervaren om ermee aan de slag te gaan. Dat kan ook niet anders want over een goede tien jaar moet Nederland van het Gronings gas af zijn, zo heeft het kabinet besloten. Daarnaast zijn er ook internationale afspraken waar Nederland zich aan te houden heeft. De internationale samenleving heeft tijdens een klimaatconferentie in Parijs (2015) afgesproken van fossiele brandstoffen volledig over te stappen op duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenenergie. Deze afspraak is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. De energietransitie omvat niet alleen de daadwerkelijke overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen door het bouwen van parken voor windmolens en zonnecollectoren, maar ook het onderzoek naar bijvoorbeeld duurzame technologie.

De vraag dring zich op of de energietransitie
van het zorgvastgoed nog wel een technische discussie is.

 

De vraag dringt zich op of de energietransitie van het zorgvastgoed nog wel een technische discussie is. Steeds vaker lijkt er sprake te zijn van een financiële discussie vanwege de forse voorinvestering die nodig is om de transformatie naar een gasloze en energieneutrale energievoorziening te betalen.
De consequenties zijn dat we andere beleidsspeerpunten in de zorg daardoor niet kunnen doen? Het woord is dan aan de directies van zorginstellingen en aan de politiek om keuzes te maken. Niettemin zal er voldoende ruimte zijn voor de NVTG’er om zelf proactief allerlei initiatieven te ondernemen om dit technisch alvast voor te bereiden. Dat NVTG-ers deze noodzaak voelen, maar ook vaak zeer betrokken zijn bleek tijdens het recente NVTG-najaarscongres waar door diverse deskundigen werd ingegaan op het onderwerp “Nederland gaat van het gas; wie gaat dat betalen?” Opvallend was de grote belangstelling voor het onderwerp onder instellingsleden van de NVTG. Leden van de NVTG zijn er als technisch professionals van doordrongen dat de Nederlandse zorgsector een grootverbruiker van energie is en dat de impact van verduurzaming in de sector dan ook groot is. Tijdens het congres zullen deelnemers inspiratie opdoen met lezingen variërend van routekaarten per sector tot praktijkvoorbeelden op zowel beleidsniveau als technische uitwerking.

 

Er gebeurt al veel op het gebied van verduurzaming. Toch kunnen we constateren dat er slechts een begin is gemaakt. Er moet nog veel werk worden verzet. Een aanzet hoe we daar als technici in de zorgsector invulling aan kunnen geven, horen we tijdens het NVTG-voorjaarscongres 2019. Meer informatie over het congres vindt u op onze website: www.nvtg.nl

Foto: Het NVTG-voorjaarscongres vindt 11 april 2019 plaats in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.