ZonMw honoreert 11 nieuwe onderzoeken die direct of indirect zijn gericht op het vergroten van gezondheidswinst bij groepen met een lage sociaal economische status.

De onderzoeken dragen bij aan de effectiviteit van lokaal integraal gezondheidsbeleid door kennis te genereren. Er is specifiek gekeken naar kennis over:

  • werkzame elementen van integraal samenwerken
  • samenhangend aanbod op wijkniveau
  • vormen van burgerparticipatie
  • waarborging met behulp van bekostigingssystemen

In de eerste fase zijn 47 projectideeën ingediend en beoordeeld. In de tweede fase zijn 23 projecten uitgewerkt tot subsidieaanvraag. Na beoordelingen door internationale referenten en de programmacommissie zijn er uiteindelijk 11 projectvoorstellen gehonoreerd. Drie korte studies van maximaal 18 maanden en acht langlopende projecten met een looptijd van 36 tot 48 maanden.

Type projecten
De 11 gehonoreerde projecten zijn direct of indirect gericht op het vergroten van gezondheidswinst bij groepen met een lage sociaal economische status. De projectleiders hebben samen met de betreffende (GIDS-)gemeente waar het onderzoek plaatsvindt een intentieverklaring ondertekend. Bij bijna alle aanvragen maakt de gemeente deel uit van de projectgroep. Andere veel voorkomende partners zijn de GGD en lokale cliëntenverenigingen. In enkele projecten participeert ook de zorgverzekeraar. Meerdere projecten worden geleid door een Academische werkplaatsen Publieke Gezondheid. Onderzoek naar de werkzaamheid van interventies betreft bijvoorbeeld de burgerparticipatie in een bepaalde context, maar ook die van de functie sociaal makelaar of de community-app voor ouderen. In 6 projecten is het versterken of het aantonen van burgerbetrokkenheid het onderzoeksdoel.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie was een relevantie criterium in de subsidieoproep. Samen met de Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) heeft ZonMw de inbreng van een burgerpanel in de beoordelingsprocedure georganiseerd. Dit is voor alle partijen een goede ervaring geweest. De inbreng vanuit het burgerperspectief draagt eraan bij dat de onderzoeksresultaten beter aansluiten bij de behoeften van burgers of professionals. De verwachting is dat resultaten uiteindelijk beter gewaarborgd kunnen worden in de uitvoering van praktijk en beleid.

Achtergrond subsidieaanvraag
Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving is een deelprogramma binnen het preventieprogramma 5. Het vijfde programma Preventie levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP): ‘Alles is Gezondheid’. Het deelprogramma Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving stimuleert kennisontwikkeling en implementatie van werkzame maatregelen, verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, het bereiken van gezondheidswinst op korte en langere termijn met name bij kwetsbare groepen en participatie in werk en samenleving.

Meer informatie

•    Over de gehonoreerde projecten
•    Over het thema Gezonde wijk
•    Over het thema Preventie
•    Over het Nationaal Programma Preventie

Bron: ZonMW