In 2015 is er sprake van een afnemende zorgvraag naar ziekenhuiszorg, die in lijn ligt met het overheidsbeleid. Als gevolg hiervan komen de bedbezetting en productiviteit van de ziekenhuizen verder onder druk te staan. Dat blijkt uit de Logistieke Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2015 van EY, een jaarlijkse analyse van de logistieke kengetallen van ziekenhuizen.

Daling opnames en korter ziekenhuisverblijf
Bij zowel de academische als de algemene ziekenhuizen daalde het aantal opnames, terwijl in topklinische ziekenhuizen sprake is van een lichte toename. Hier lijkt verschuiving van productie van de academische ziekenhuizen naar de topklinische ziekenhuizen zichtbaar. In tegenstelling tot de verwachting (hogere zorgzwaarte, resulterend in langer ziekenhuisverblijf), blijft een lichte daling van de gemiddelde ligduur zichtbaar.

Herhaalbezoeken nemen nauwelijks af
Het aantal eerste polikliniekbezoeken laat in alle drie de ziekenhuissectoren de afgelopen jaren een dalende trend zien. Deze afname kan te maken hebben met het toenemende takenpakket van de huisarts, die patiënten vervolgens minder doorverwijst naar het ziekenhuis. Tegelijkertijd daalde de herhaalfactor op de polikliniek nauwelijks en steeg zelfs in sommige gevallen. Monique van Dijen, Partner EY Health Advisory: “Dit duidt erop dat zodra de patiënt onder behandeling of controle is bij de medisch specialist, deze nog te weinig wordt ‘terugverwezen’ naar de huisarts. Uitzondering hierop zijn de algemene ziekenhuizen, waar we een daling van de herhaalfactor zien. Het inzetten van technologie is een goed middel om het aantal herhaalbezoeken terug te dringen. Wij zien dit soort toepassingen in toenemende mate, maar het wordt nog te weinig geïmplementeerd.”

Ziekenhuizen spelen onvoldoende in op veranderende zorgvraag
Ondanks de dalende zorgvraag bleven de bedden- en personeelscapaciteit over het algemeen stabiel; in sommige gevallen stegen ze zelfs. Van Dijen: “Dit wijst erop dat ziekenhuizen nog niet flexibel genoeg inspelen op de veranderende zorgvraag. Zorgorganisaties kunnen – gezien de trends – hun aanbod nog beter afstemmen op de vraag. De topklinische ziekenhuizen presteerden in vergelijking met de academische en algemene ziekenhuizen echter relatief goed. Het lijkt erop dat de topklinische ziekenhuizen er beter in slagen om hun capaciteit op de vraag afstemmen. De bedbezetting en opbrengsten per fte zijn relatief hoger dan in de andere ziekenhuissectoren.”

Bron: EY