Ziekgemelde werknemers met een psychische stoornis, zoals depressie, angst of somatisatie (lichamelijk onverklaarde klachten) hervatten hun werk sneller dankzij een webmodule dan werknemers die een standaard verzuimbegeleiding ontvangen. Verder hebben ze na negen maanden minder psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van Daniëlle Volker, die op 30 september haar dissertatie verdedigt aan Tilburg University.

Psychische stoornissen komen veel voor onder werknemers en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim. Dit verzuim leidt tot hoge kosten voor de samenleving en negatieve consequenties voor de kwaliteit van leven bij de persoon zelf. Uit de vakliteratuur is bekend dat werken positieve effecten heeft voor de mentale gezondheid. Daarom is het van belang niet alleen te focussen op het verminderen van symptomen maar juist ook op terugkeer naar werk. Daniëlle Volker onderzocht het effect van een door haarzelf ontwikkelde e-Health module, gericht op terugkeer naar werk voor verzuimende werknemers met psychische klachten.

e-Health module
De interventie die Volker ontwikkelde onder de naam eHealth module embedded in Collaborative Occupational health care (ECO) bestaat uit twee delen:

  • Een internetcursus Return@Work, gebaseerd op principes uit psychologische behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie en problem solving treatment.
  • Een beslisondersteuning via e-mail voor de bedrijfsarts: deze krijgt informatie uit de eHealth module over de vooruitgang van de werknemer en advies over behandeling en verwijzing. Daarnaast heeft de bedrijfsarts de mogelijkheid om een psychiater te consulteren.

Deelnemers aan het onderzoek (220, waarvan 131 via ECO en 89 als controlegroep) hadden een ziekteverzuim van tussen de 4 en 26 weken en werden 1 jaar gevolgd. Na een jaar bleek 88% van de werknemers in de ECO-groep het werk geheel of gedeeltelijk te hebben hervat. In de controlegroep was dat 84%. De duur tot eerste werkhervatting was 50 dagen in de ECO-groep tegenover 77 dagen in de controlegroep. Daarnaast had 68% van de ECO-groep het werk volledig hervat tegenover 61% in de controlegroep (verschil niet significant). De duur tot volledige werkhervatting was 131 dagen in de ECO-groep tegenover 178 dagen in de controlegroep (wel significant). Na 9 maanden waren er ook significant meer werknemers uit de ECO-groep hersteld van psychische klachten (56%) dan in de controlegroep (37%).

Kosteneffectiviteit
Volker maakte ook een kosten/baten analyse. Werkgevers verdienen de kosten van de ECO-interventie binnen een jaar ruim terug. Ook de werknemer heeft baat bij de ECO-interventie in de vorm van verbeterde kwaliteit van leven door een eerdere terugkeer naar het werk.

Daniëlle Volker (Leiden, 1984) studeerde (klinische) psychologie in Leiden, waarna ze in 2007 onderzoeker werd bij het Trimbos-instituut te Utrecht. In 2012 startte ze haar promotieonderzoek bij instituut Tranzo aan Tilburg University.

Bron: Tilburg University