Aandacht voor persoonsgerichte zorg is belangrijk in een periode waarin erkenning van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde niet vanzelfsprekend is en zelfs onder druk staat door randvoorwaardelijke zaken. Juist omdat persoonsgerichte zorg zo verankerd is in de kernwaarden adviseert de verenigingsraad van het NHG om geen apart standpunt generalistische zorg uit te brengen. Het NHG kan een visie op persoonsgerichte zorg verwoorden in een opiniestuk of artikel.

Algemene trend binnen de gezondheidszorg en de politiek is dat de eigen regie en verantwoordelijkheid van de patiënt in de zorg steeds meer centraal staan. Van de huisarts wordt verwacht dat deze zorg levert die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. Tegelijkertijd is persoonsgerichte zorg complex tegen de achtergrond van een aantal actuele ontwikkelingen.
Kernwaarde persoonsgerichte zorg onder druk
Zo is er een spanning tussen de roep van de overheid en zorgverzekeraars om meer eigen verantwoordelijkheid en regie en de kwetsbare groepen met beperkte gezondheidsvaardigheden die hier niet altijd toe in staat zijn. Daarnaast is er een toegenomen regeldruk door de transparantie- en afvinkcultuur die de zorgpraktijk domineert. Persoonsgerichte zorg en bijbehorende roep om zelfmanagement en eigen verantwoordelijkheid kan ontaarden in wat Trudy Dehue ‘de paradox van de leefstijlpolitiek’ noemt, juist een toename in zorgconsumptie door toegenomen eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid. In de praktijk komt verder zelfmanagement maar moeizaam van de grond.
Visiedocument
Tegen de achtergrond van o.a. bovenstaande kanttekeningen is het voorstel van het NHG-bureau een door de beroepsgroep gedragen visie te ontwikkelen op persoonsgerichte zorg en op de benodigde attitude – en taakverandering van de huisarts en de veranderingen voor de organisatie van huisartsenzorg. Ook de randvoorwaarden voor verwezenlijking van de visie zullen hierin worden geëxpliciteerd.
NHG-Verenigingsraad
De Verenigingsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van het NHG over de meest uiteenlopende beleidszaken en organiseert hiervoor o.a. eenmaal per jaar een beleidsmiddag. Meer informatie over de VR is te vinden op www.nhg.org/verenigingsraad.
Bron: NHG