Er wordt steeds meer zorgtechnologie ingezet in de verpleeghuizen, maar het opschalen ervan is nog een grote uitdaging. Dit blijkt uit een verkenning (mei 2019) in opdracht van het Ministerie van VWS naar de stand van zaken van het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg. ActiZ is blij met de verkenning omdat het een overzicht biedt van de sector en handreikingen geeft voor succesvolle implementatie van technologie. ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

Aan de hand van vijf casestudies, een digitale uitvraag en vijf expertsessies zijn de overwegingen, effecten en ervaringen van zorgaanbieders met zorgtechnologie onderzocht.

Opschalen naar hele organisatie

In de verpleeghuiszorg is een breed scala aan zorgtechnologische toepassingen te vinden, van elektronische cliëntendossiers en sensoren tot slimme hulpjes voor verzorging en behandeling. De ervaring van zorgorganisaties met de inzet van technologie sluit voor 85% aan bij de verwachtingen. De uitdaging voor een bredere inzet van zorgtechnologie ligt voornamelijk in het opschalen en borgen in de hele organisatie en op alle locaties. Zie hier de infographic.

De inzet van zorgtechnologie

Er bestaan verschillen tussen organisaties die relatief veel technologie gebruiken en dit vanuit een visie doen en organisaties die technologie minder gebruiken en het meer ad hoc benaderen. In het rapport zijn adviezen voor zorgorganisaties op deze verschillen gebaseerd. Ruim 40% van de organisaties vindt dat zij onvoldoende kennis heeft om de juiste keuzes te maken op het gebied van zorgtechnologie. Als de kennis wel aanwezig is, ontbreekt vaak de tijd. Zorgorganisaties verwijzen opvallend vaak naar een gebrekkige basisinfrastructuur die een optimale inzet van technologie bemoeilijkt.

Kansen voor zorgaanbieders en sectorpartijen

In de verkenning worden kansen voor zorgaanbieders en sectorpartijen op een rij gezet. Een belangrijk advies is dat zorgaanbieders er goed aan doen technologie vanuit hun visie op zorg te benaderen. Voor de sectorpartijen (Branches, overheid, opleidingsinstituten en zorgkantoren) is het zaak te zorgen voor open standaarden, passend onderwijs en het reduceren van de complexiteit in de domeinoverstijgende financiering van zorgtechnologie.

Het vervolg

ActiZ vindt de bevindingen belangrijk en zal – waar het kan met andere partijen – verder aan de slag gaan met activiteiten die zorgorganisaties ondersteunen bij de implementatie en opschaling van technologie in de verpleeghuissector.

Lees hier een uitgebreid nieuwsbericht van ActiZ.

Bron: ActiZ