verduurzaming perpsectief vanuit afvalbak; hand gooit injectiespuit weg

Verduurzaming van de zorg vergt een (eenmalige) investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dat is de conclusie van een inventarisatie door zorgpartijen. Aan de verkenning werkten de ziekenhuizen, GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, apothekers en organisaties voor langdurige zorg mee. De zorgpartijen hebben de Tweede Kamer gevraagd om het benodigde bedrag vrij te maken in de Rijksbegroting.

In 2022 tekenden zorgorganisaties samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Doel is de directe CO2-uitstoot met 55% te reduceren voor 2030 en een klimaatneutrale zorgsector in 2050. De zorg heeft een aanzienlijke CO2-footprint; de sector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2-emissie in Nederland. Om de Green Deal-doelen te halen en een evenredig aandeel te leveren in de maatschappelijke opdracht om de klimaatdoelen van Parijs te halen zijn substantiële veranderingen noodzakelijk. De CO2-uitstoot van gebouwen, omvang van afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch omlaag.

Plannen en budget voor verduurzaming

De ingrepen om de doelen van de Green Deal te halen zijn onmogelijk zonder passend budget, en dat is er niet. Naast de initiële, incidentele kosten vergt verduurzaming ook tot structurele meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro per jaar, zo stellen de zorgpartijen. Samen met de Groene Zorgalliantie en het Milieu Platform Zorg vragen zij de betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen.

Integraal Uitvoeringsplan

Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de Green Deal te realiseren hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg gezamenlijk het Integraal Uitvoeringsplan: ‘Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’ opgesteld. Het uitvoeringsplan is op 1 maart aangeboden aan de ministeries VWS, EZK, BZK en I&W.