Technisch geneeskundigen (in de wet bekend als Klinisch Technoloog) worden definitief in de Wet BIG opgenomen. Daartoe besloot de Eerste Kamer afgelopen dinsdag 23 april op basis van een positieve evaluatie over de toegevoegde waarde van deze beroepsgroep in de zorg. De technisch geneeskundige (in de wet bekend als Klinisch Technoloog) krijgt daarmee officieel de bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van medische handelingen. Bovendien kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen week aan dat de beroepsgroep vanaf 2020 zelfstandig dbc-zorgtrajecten mag openen en consulten kan registreren.

Voor de NVvTG als beroepsvereniging en voor de beide opleidingen (van de Universiteit Twente en het samenwerkingsverband Leiden Universiteit Medisch Centrum, Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC Rotterdam) zijn deze ontwikkelingen belangrijke mijlpalen. Deze stap betekent een grote erkenning voor de huidige en toekomstige positie van de technisch geneeskundige in de kliniek. Daarnaast is het de kroon op het werk van een ieder die zich de afgelopen jaren heeft ingespannen voor deze opname in de wet BIG.

 

Positieve evaluatie

Er is veel aan deze stap vooraf gegaan. Technisch geneeskundigen mochten sinds 2014, bij wijze van experiment, al zelfstandig medische handelingen uitvoeren. Een vier jaar durend onderzoek uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van VWS, toonde aan dat dit bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen. Aan dit onderzoek werd door de NVvTG en leden van de vereniging actief bijgedragen: technisch geneeskundigen, hun medische collega’s en patiënten vulden enquetes in, namen deel aan focusgroepen, lieten zich interviewen en/of observeren tijdens hun werkzaamheden. Uit dit onderzoek bleek ook dat patiënten zeer tevreden zijn over de door technisch geneeskundigen geleverde zorg. Minister Bruins heeft de aanbevelingen van het evaluatieonderzoek overgenomen, wat resulteerde in deze aanpassing van de wet waarmee de beroepsgroep definitief wordt opgenomen in het BIG-register.

 

Declaratiebevoegdheden

In lijn met dit wetsvoorstel maakte de NZa afgelopen week bekend per januari 2020 de poortfunctie toe te kennen aan de beroepsgroep waardoor het voor hen mogelijk wordt zelfstandig dbc-zorgtrajecten te openen en consulten te registreren. De NZa presenteerde recent een reeks maatregelen om medisch-specialistische zorg op de juiste plek mogelijk te maken. Het toekennen van de poortfunctie aan de technisch geneeskundige is daar een wezenlijk onderdeel van. Deze toekenning speelt een belangrijke rol in de inbedding van technisch geneeskundigen in het zorgproces en maakt het mogelijk de verdeling van zorgtaken in samenspraak met andere zorgverleners vast te leggen.

 

Zorg van nu en morgen

Met meer dan 400 technisch geneeskundigen in het werkveld, de BIG-registratie en declaratiebevoegdheden in het vooruitzicht, en twee opleidingen in Nederland is de technisch geneeskundige inmiddels een volwaardige zorgprofessional die inspeelt op het toenemend gebruik van technologie in de zorg. Samen met medisch specialisten en alle andere zorgverleners in Nederland levert de technisch geneeskundige een belangrijke bijdrage aan de veilige en hoogkwalitatieve zorg van nu en morgen.

Het zelfstandig verrichten van medische handelingen is een onmisbare voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen, en die wordt nu wettelijk vastgelegd.

 

Meer informatie

Kijk verder op de website van de NVvTG voor meer informatie en in deze video zijn voorbeelden te vinden over het werk van Technisch Geneeskundigen. Het door de NVvTG recent gepubliceerde visiedocument ‘Technologie in de zorg van morgen’ kunt u hier vinden. Het geeft zicht op belangrijke technologische ontwikkelingen in de zorg en de rol van de technisch geneeskundige hierin. Ook zijn er verschillende cases uit het werkveld gepubliceerd met technische geneeskundigen die hier te vinden zijn.

Bron: NVvTG