Door de vergrijzing en het verhoogde geneesmiddelengebruik, neemt ook het aantal geneesmiddelen, – residuen en -afbraakproducten die in het (afval)water terechtkomen toe. Volgens het RIVM belandt per jaar minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater. Dat is ruim acht keer zoveel als de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die terecht komt in het water (17.000 kilo). Het is nog onduidelijk wat op de lange termijn het effect is van deze stoffen op de gezondheid van de mens en op de natuur. Bij verschillende kleine waterorganismen zijn voorbeelden van gedragsverandering, weefselschade en effecten op de voortplanting. Hierdoor kan het ecosysteem als geheel verstoord worden.

Eind 2018 is NEN-ISO 21676:2018 ‘Water quality – Determination of the dissolved fraction of selected active pharmaceutical ingredients, transformation products and other organic substances in water and treated waste water – Method using high performance liquid chromatography and mass spectrometric detection (HPLC-MS/MS or -HRMS) after direct injection’ voor het meten van geneesmiddelen, -residuen en -afbraakproducten in water en afvalwater gepubliceerd.

NEN-ISO 21676

NEN-ISO 21676 is één van de eerste internationale normen voor het meten van deze stoffen in het water. Aan de hand van NEN-ISO 21676 kan de kwaliteit van het water voor en na behandeling bepaald worden. Door het hanteren van NEN-ISO 21676 kan een betere vergelijking gemaakt worden tussen de analyseresultaten van verschillende laboratoria en van verschillende landen.

Flexibele norm geschikt voor brede screening

De norm is zo opgesteld dat door middel van directe injectie in combinatie met lage resolutie technieken (LC-MS/MS) en/of hoge resolutie technieken (LC-(HR)MS/MS) een brede screening van geneesmiddelen, -residuen en -afbraakproducten mogelijk is. Omdat de norm zo is geschreven, is men in het gebruik niet enkel gelimiteerd tot een vaste lijst te identificeren stoffen, maar kunnen via de norm ook andere geneesmiddelen, -residuen en afbraakproducten met dezelfde kenmerken geanalyseerd kunnen worden.

Het geneesmiddelengebruik varieert en verandert tenslotte snel. De norm biedt ruimte om deze op het eigen onderzoeksgebied af te stemmen. Er kunnen binnen de scope van de norm stoffen toegevoegd of verwijderd worden. Daarnaast biedt de norm ook ruimte voor toepassing op aanverwante matrices, bijv. proceswater. Aanpassingen en/of uitbreidingen op de al binnen de norm opgenomen lijst stoffen/matrices moeten wel door het laboratorium aanvullend worden gecontroleerd en geverifieerd (validatie).

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marina Maroulakis, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 103, of e-mail mm@nen.nl.