Uit een verkenning naar het gebruik van verpleegoproepsystemen op vier afdelingen somatische zorg op verschillende locaties in Midden-Brabant is gebleken dat veruit de meest oproepen gedaan worden door een beperkt aantal cliënten. Gerichte persoonlijke interventies kunnen het aantal oproepen, de onrust bij cliënten en daarmee de werkdruk voor zorgpersoneel verminderen.

In het onderzoek werden de data van de oproepen gedownload uit de databestanden van de VOS. Wanneer dit stelselmatig gebeurt, wordt al snel duidelijk wie de veelbellers zijn. Wel moet per instelling of afdeling goed gekeken worden om wat voor soort meldingen het gaat. Zeker bij gebruik van bijvoorbeeld bedsensoren en deursensoren kunnen veel meldingen ontstaan.

Stelselmatig overleg en persoonlijke interventies

Door in een multidisciplinair overleg met alle betrokken professionals samen de reguliere rapportages te bespreken, krijgt de data aanvullende cliëntcontext . In het geval van opvallende afwijkingen in het aantal oproepen kan gezamenlijk bepaald worden welke persoonsgerichte interventies mogelijk toegepast kunnen worden. Gezamenlijk ontstaat meer inzicht in de persoonlijke zorgbehoefte.

Resultaten onderzoek

In het onderzoek bleek dat een beperkt aantal cliënten inderdaad de meeste oproepen genereert. Dit komt overeen met de eerdere verkenning over alle betrokken locaties heen. De cliënten zijn besproken binnen het MDO met de betrokken professionals: verpleging, ergotherapie, activiteitenbegeleiding en psycholoog. Hierbij zijn de mogelijke oorzaken van het grote aantal oproepen besproken aan de hand van bewoner specifieke eigenschappen en gedrag.

Onrust wegnemen

Vervolgens zijn per cliënt persoonsgerichte interventies bepaald en toegepast. De interventies zijn er met name op gericht om overdag of in de nacht de onrust van de cliënt te verminderen. Per cliënt worden mogelijke oorzaken voor onrust besproken en persoonsgerichte interventies voor het verminderen van de onrust bepaald. Denk daarbij aan bijvoorbeeld meer één-op-één contact of maatregelen voor een betere nachtrust zoals een verzwaringsdeken of ligorthese.

Evalueren

Maandelijks wordt geëvalueerd of de persoonlijke interventies inderdaad tot een afname van het aantal meldingen leidt. Het onderzoek in Midden-Brabant was te kort om hier nu al uitspraken over te doen, al zijn de signalen gunstig.Het blijkt van toegevoegde waarde om maandelijks het aantal oproepen per cliënt te monitoren. Afwijkingen of opvallendheden in het aantal oproepen kunnen een indicatie zijn voor een veranderende ondersteunings- of zorgbehoefte van de cliënt.
De betrokkenheid van zorgprofessionals draagt bij aan de zinnige en nuttige inzet van domotica (sensoren) en het verpleegoproepsysteem binnen een afdeling voor somatische zorg. Met meer nuttige inzet van domotica (sensoren) en het verpleegoproepsysteem wordt het aantal alarmeren gereduceerd en hiermee ook de ervaren werkdruk van de zorgprofessionals. Ook wordt door de monitoring en evaluatie beter duidelijk bij welke cliënten inzet van domotica en sensoren zin heeft en bij wie niet.
Bron: Vilans