Dit najaar start NEN met de herziening van NEN 7503 ‘Medische informatica – Berichtenverkeer – Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten’ uit 2011. NEN nodigt betrokken partijen uit om deel te nemen aan de herziening. Het traject start op 18 november 2019 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm in het voorjaar van 2021. Aanmelden kan tot 8 november.

NEN 7503 is in 2011 ontwikkeld met het doel een brug te slaan tussen de Geneesmiddelenwet en de ondersteuning van zorgprocessen met een elektronisch medicatiedossier. Het heeft betrekking op de uitwisseling van elektronische  berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg. Met recept- en verstrekkingsberichten wordt bedoeld de berichten voor het uitwisselen van recepten (van voorschrijver naar verstrekker) en verstrekkingen (van verstrekker naar andere zorgverleners). Deze norm specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel de intra- als extramurale zorg.

Revisie
In de Kamerbrief van 12 juli 2019 rondom elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is onder andere digitaal receptenverkeer naar voren gekomen. Het Informatieberaad Zorg heeft ervoor gekozen om dat als eerste gegevensuitwisseling te worden verkend voor mogelijke aanwijzing in het voorgenomen Wetsvoorstel. De NEN-spiegelgroep ‘Farmacie’ heeft besloten om de revisie van NEN 7503 dan ook nu te laten starten om met de geactualiseerde norm de gegevensuitwisseling in het medicatieproces te kunnen ondersteunen. De herziening van deze norm sluit hierop aan na actualisering door de eisen voor het digitaal receptenverkeer vast te leggen.

Belangstelling om mee te praten?
Alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan het normontwikkelingstraject. De voor het medicatieproces relevante stakeholders zullen worden uitgenodigd voor deelname aan het revisietraject. De informatiebijeenkomst gaat in op de aanleiding en relevante kaders van de revisie, de voorgestelde aanpak voor de revisie en de regels voor het normalisatieproces.

Meer informatie
Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via NEN evenementen. Voor meer inhoudelijke informatie over het traject en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi of Evelyn Noordam, consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.