NEXUS Nederland introduceert zijn nieuwe web-based applicatieportfolio START! voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Met de applicaties krijgen zorgaanbieders en hun onderaannemers geïntegreerde toegang tot de zorginformatie en functionaliteiten die passen bij hun werkproces – aangeboden vanuit de zorgaanbieder of de cloud. Hiermee komt NEXUS tegemoet aan de behoefte van betrokken stakeholders in de zorg aan toegang tot, en uitwisseling van gegevens.

 

START! omvat een reeks applicaties, te gebruiken vanaf elk device. Zorgaanbieders kunnen het applicatieportfolio aanbieden aan door hen gecontracteerde partijen – zoals wijkbegeleiders, jeugdhulpverleners, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en kinderartsen – voor toegang tot het zorgsysteem, op afstand en vanaf elke locatie. Zo krijgen deze zogenaamde ‘onderaannemers’ inzicht in alle relevante zorginformatie, medicatie en de verantwoordingsconcepten die de zorgaanbieder bijvoorbeeld met gemeenten heeft gecontracteerd.

 

Losse applicaties
De verschillende varianten van de oplossing zijn ook los te gebruiken door interne medewerkers van zorgorganisaties. Zo ontvangen kinderartsen met START! de benodigde cliëntinformatie, schrijven zij medicatie voor en plannen zij afspraken in. Daarnaast maken wijkbegeleiders in het sociale domein met START! gebruik van beschikkingsinformatie, hulpverleningsplannen, agendaplanning, rapportage en een signaleringsplan. De variant voor de basis-ggz richt zich volledig op de medewerkers, die met de applicatie eenvoudig cliënten inschrijven, intakes en afspraken inplannen en verantwoording afleggen, maar ook toegang krijgen tot informatie over de cursus en medicatie.

 

Beveiliging en integratie
Alle START!-applicaties zijn beveiligd via two factor authentication waarbij gebruikers twee stappen succesvol moeten doorlopen om toegang te krijgen. Dit draagt bij aan een hogere mate van toegangsbeveiliging. Daarnaast zijn de applicaties eenvoudig te configureren en te integreren in de bestaande Elektronisch Voorschrijf Systemen (EVS), Routine Outcome Monitoring-systemen (ROM) en eHealth-applicaties van zorginstellingen. Dankzij nauwe samenwerking met logistieke en financiële systemen zijn zorgorganisaties bovendien verzekerd van een volledige en correcte verantwoording naar debiteuren toe.

 

Jan Wouda, productmanager bij NEXUS Nederland: “De manier waarop zorgverleners en cliënten zorg leveren en ontvangen, verandert snel. Denk aan mobiel en flexibel werken, het digitaal delen van op basis van zorginformatiebouwstenen gestandaardiseerde gegevens, en het gezamenlijk werken aan plannen. Nieuwe regelgeving, zoals de Wet langdurige zorg, maar ook regelgeving binnen de decentralisatie van zorg of het sociale domein, vereisen bovendien dat zorgaanbieders onderaannemers contracteren voor het leveren van zorgarrangementen of delen daarvan. Dit vraagt om adequate ondersteuning en efficiënte gegevensuitwisseling tussen alle betrokken partijen. START! speelt in op deze steeds groter wordende behoefte, waarbij het gebruik van zorginformatiebouwstenen in zowel vastlegging als uitwisseling van gegevens de basis vormt.”

 

Shahriar Fazili, accountmanager bij NEXUS Nederland: “NEXUS Nederland is van mening dat je niet moet kijken naar welke functionaliteit je personen aanbiedt, maar naar de processen waar die personen onderdeel van zijn. Dat varieert van ambulante thuiszorg door Flexible Assertive Community Treatment-medewerkers – FACT – of Intensive Home Treatment-medewerkers – IHT – tot crisisdiensten die zich bezighouden met registratie van acute crisismeldingen. Daarom ondersteunt START! het proces met specifieke functionaliteiten, zoals een agenda of caseload, toegang tot de benodigde cliëntinformatie of een rapportagefunctionaliteit. Ggz-instellingen werken vaak met een geïntegreerd zorgsysteem dat een bepaalde infrastructuur vereist, en het aanbieden van dergelijke oplossingen aan externe medewerkers van andere organisaties brengt hoge kosten met zich mee. START! bestaat uit lichte applicaties die na een minimale gebruikersregistratie snel en eenvoudig aan te bieden zijn aan externe zorgverleners. En dat alles binnen de regelgevingen omtrent security en privacy.”

 

Bron: NEXUS