Medewerkers vormen voor de veiligheid van informatie een kritische succesfactor. De NVZ campagne ZEKER stimuleert bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij het omgaan met gevoelige informatie.
Zorginstellingen vergroten op deze manier het succes van informatiebeveiliging en dragen bij aan goede zorg.
De campagne ZEKER sluit aan bij de landelijke ‘Alert online’ campagne, een initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap (www.alertonline.nl). Alert online vindt jaarlijks plaats in het kader van ‘cyber security’. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en justitie stuurde 14 oktober 2015 al het rapport Cyber Security Beeld Nederland 2015 naar de Tweede Kamer. Daarin pleit hij voor meer samenwerken aan digitale veiligheid: publiek, privaat, nationaal én internationaal.
Gert van Ruiswijk, senior Information Security Officer Ziekenhuis Gelderse Vallei constateert dat in zijn ziekenhuis informatiebeveiliging nu echt de noodzakelijke aandacht krijgt: “Ik voel mij al lang niet meer de roepende in de woestijn. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil ook aan haar patiënten laten zien dat we het veilig omgaan met hun gegevens hoog in het vaandel hebben staan. Hierin past de deelname aan de campagne ZEKER.”
Vincent Buitendijk, voorzitter Raad van Bestuur Libra Revalidatie & Audiologie (R&A): “Zorg voor informatieveiligheid in het werken binnen Libra R&A vertaalt zich in maatregelen die breed van aard zijn. Denk onder meer aan technische maatregelen voor het beveiligen van werkplekken, een bewustwordingscampagne onder leidinggevenden en medewerkers, aandacht voor beveiliging bij inkooptrajecten.”
Wat de patiënt merkt
De patiënt merkt de aandacht voor informatiebeveiliging onder andere aan vragen die voortkomen uit privacywetgeving. Buitendijk: “Mogen wij u per e-mail benaderen in verband met planning? Mogen we uw gegevens gebruiken in onderzoek? Dit zijn privégegevens die je zonder toestemming niet zomaar mag gebruiken.”
In zorginstellingen worden veel privacygevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld. Het veilig en verantwoord omgaan met deze gegevens draagt bij aan patiëntveiligheid.
ZEKER in zorginstellingen
De landelijke Alert online-campagne richt zich dit jaar op het midden- en kleinbedrijf. De NVZ ontwikkelt daarom voor medewerkers in zorginstellingen passend materiaal. Bijvoorbeeld een online tool, die vanaf 26 oktober beschikbaar is via www.zorgzekeren.nl. Daarnaast is managers gevraagd een enquête in te vullen over digitale veiligheid. Het resultaat daarvan wordt tijdens de campagneperiode per instelling teruggekoppeld.
Bron: NVZ