De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG), de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) en branchevereniging FHI Medische Technologie zijn een samenwerkingsproject gestart met als doel de opzet van één centraal punt voor borging en inzicht in de kwaliteit van technici & techniek in de gezondheidszorg.

 

In het najaar van 2017 hebben NVTG, VZI en FHI gesproken met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NZV) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)  over een aantal nieuwe initiatieven voor kwaliteitsborging. De NVTG heeft in 2017 het Register Technologie in de Gezondheidszorg (RTG) opgericht. De FHI heeft onlangs het Keurmerk Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector (GOZ) geïntroduceerd. De VZI heeft al enige tijd een register voor instrumentatietechnici ReCer 2.0. Als reactie op deze ontwikkelingen heeft NVZ/NFU de organisaties verzocht om te onderzoeken hoe initiatieven zodanig gebundeld kunnen worden dat de kwaliteitsinstrumenten voor medewerkers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen eenduidig en herkenbaar worden.

 

De gezondheidszorg is in belangrijke mate afhankelijk van technologische oplossingen. Deze oplossingen worden op allerlei plaatsen toegepast; van het gebouw en installaties tot aan de operatiekamer en intensive care. De inzet van alle technologie maakt het niet alleen mogelijk om patiënten steeds beter te behandelen, maar is voor de toekomst ook een belangrijke factor om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

 

Om de technologie goed en veilig te kunnen toepassen zijn goed opgeleide technici nodig. Technici worden echter steeds schaarser. Om te waarborgen dat er in de zorg voldoende goed opgeleide technici zijn en blijven, hebben de drie beroeps- en brancheorganisaties de krachten gebundeld. Het doel van de samenwerking door Technische Beroepen in de Gezondheidszorg is om kwaliteitsborging voor zorginstellingen in praktische zin mogelijk te maken door het vereenvoudigen van de toegang tot registers, keurmerken en andere instrumenten. Waar mogelijk worden deze gebundeld en/of samengevoegd.

Eerste stap
Een eerste stap in deze samenwerking is dat de NVTG, VZI en FHI zijn overeengekomen om de verschillende lopende initiatieven op het gebied van kwaliteitsborging van technici, onder één dak te brengen. Zorginstellingen kunnen daarmee eenduidig inzicht krijgen of medisch technici, instellingstechnici, dan wel de technici van externe bedrijven door registratie van hun bevoegd- en bekwaamheden in een beroepsregister voldoen aan alle gestelde eisen.

 

Ook op het gebied van beroepsprofielen, technologische onderwijsagenda en de ontwikkeling van veldnormen voor het technisch beheer gaan de drie organisaties nauwere samenwerking aan. Het samenwerkingsinitiatief vindt plaats in afstemming met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Kwaliteitsbewaking
Zorgverlening is mensenwerk. Tegelijk kan de zorg zonder techniek niet functioneren. Deskundigheid bij ontwerp, advies, aanleg, aanschaf én goed onderhoud door bevoegde en bekwame technici is daarom essentieel. In het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie is in artikel 4.10, 4.11, 4.12 bepaald dat ziekenhuizen, vanuit hun rol als werkgever en

zorgverlener, waarborgen dat zij met bekwaam (geregistreerd) personeel werken. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt in artikel 3 eisen aan bouwkundige voorzieningen. In het uitvoeringsbesluit van de Wkkgz artikel 4.1 is bepaald dat instellingen geacht worden om de

bekwaamheden vast te leggen van mensen die werken met medische technologie.

Initiatief verbreden
Herkenbaar onder één dak is in deze digitale tijd gebruik maken van één website. Het RTG- register en het ReCer-register kunnen hierop worden samengebracht. Onderhoudsbedrijven met het GOZ-keurmerk van FHI kunnen hier gepubliceerd worden. Het platform voor Technische Beroepen in de Gezondheidszorg kan op deze manier een centrale rol vervullen. Het doel is dat het platform ook ruimte biedt aan andere organisaties die zich bezighouden met techniek in de zorg voor de presentatie van hun kwaliteitsinstrumenten. Waar mogelijk en gewenst zal slim samengewerkt worden en zullen zaken gebundeld worden.

 

Met steun van de NVZ/NFU voor het initiatief om instrumenten te bundelen, zullen NVTG, VZI en FHI gesprekken aangaan met andere beroepsorganisaties die zich richten op techniek in de zorg. Zij zullen uitgenodigd worden om te participeren met als doel dat alle instrumenten onder één dak aangeboden kunnen worden. Het doel is om zoveel mogelijk partijen te betrekken.

 

Andere organisaties zijn onder andere:
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen (WIBAZ), Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ), Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers (NVKFM), Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI), Vereniging voor Beheer & Onderhoud in Instellingen (VBOI), Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen (TVVL), Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) en de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO).