Philips en Enovation, leveranciers van XDS-netwerken, hebben het initiatief genomen om ziekenhuizen met bestaande XDS-netwerken proactief technisch aan elkaar te koppelen.

Op deze manier gaan beide partijen het mogelijk maken om op nationale schaal patiëntgegevens uit te wisselen. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Veel ziekenhuizen in Nederland beschikken over een XDS-infrastructuur waardoor op een digitale en beveiligde manier gegevens kunnen worden uitgewisseld, mits de netwerken van de ziekenhuizen aan elkaar gekoppeld zijn. Op regionaal niveau hebben sommige samenwerkende ziekenhuizen al gekoppelde XDS-netwerken om digitaal patiëntgegevens met elkaar uit te wisselen.

Beveiligd en gestandaardiseerd patiëntgegevens uitwisselen
De doelstelling van XDS ( Cross-enterprise Document Sharing) is om de uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorginstellingen mogelijk te maken, op een gestandaardiseerde en beveiligde manier. Het gaat hierbij met name om medische beelden en documenten zoals verslagen en brieven. Met dit nieuwe initiatief gaan Philips en Enovation landelijke uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk te maken. Het uitwisselen van patiëntgegevens door ziekenhuizen op landelijk niveau gebeurt nu nog vaak op ad-hoc basis en fysiek door middel van DVD’s, USB-sticks, fax of op papier.
“De COVID-19 crisis heeft nog eens nadrukkelijk aangetoond dat het van belang is om digitale uitwisseling van patiëntgegevens binnen een structureel landelijk netwerk mogelijk te maken”, zegt Henk Valk, CEO bij Philips Benelux. “Samen met Enovation gaan we werken aan het versneld opschalen van landelijke data-uitwisseling, zodat ziekenhuizen die gebruik maken van een XDS-infrastructuur op een digitale manier patiëntgegevens landelijk kunnen uitwisselen. Met de steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan we de komende tijd hard aan de slag om de digitale uitwisseling van patiëntgegevens landelijk op een veilige manier mogelijk te maken. Daarbij werken we samen met nationale initiatieven.”
“De behoefte om beter en meer informatie uit te wisselen wordt steeds sterker”, zegt Jeroen van Rijswijk, CEO bij Enovation. “Dit enerzijds gedreven door een groeiende druk op de gezondheidszorg en anderzijds door de COVID-19 crisis. We zijn daarom ook erg trots op het feit dat we deze stap voorwaarts kunnen zetten. Door als marktpartijen samen de handen ineen te slaan, kunnen we de landelijke uitwisseling echt versnellen. We kijken ernaar uit om hier de komende periode concreet invulling aan te geven.”
Maken van technische afspraken voor uniforme koppeling
Uit onderzoek van Philips en Enovation blijkt dat 80% van de Nederlandse ziekenhuizen de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in een XDS-infrastructuur voor digitale uitwisseling van patiëntgegevens. Om patiëntgegevens landelijk uit te wisselen moeten de XDS-infrastructuren van de ziekenhuizen onderling worden gekoppeld. Dit neemt veel tijd in beslag. Bij iedere nieuwe koppeling moet een reeks van afspraken worden gemaakt. Er bestaat echter nog geen geharmoniseerde werkwijze voor het koppelen van XDS-infrastructuren. In verschillende stappen werken Philips en Enovation toe naar een landelijke en uniforme technische koppeling.
In een ‘proof of concept fase’ gaan Philips en Enovation samen bepalen welke technische afspraken er gemaakt moeten worden om een koppeling tussen de onderlinge XDS-infrastructuren mogelijk te maken. In de tweede fase is het de bedoeling om deze afspraken publiekelijk beschikbaar te stellen. In de derde fase hebben de partijen het voornemen deze afspraken in te zetten om de ziekenhuizen te koppelen.
Samenhang nationale initiatieven 
Voor de realisatie van een uitwisseling op nationale schaal is een belangrijke rol weggelegd voor landelijke en leverancier-overstijgende initiatieven en voorzieningen (zoals nationale toestemmingsvoorziening, eenheid van taal en het zorgadresboek) die worden ontwikkeld binnen programma’s als Twiin en MITZ. Door deze samenwerking werken Philips en Enovation actief mee aan het versnellen van deze initiatieven door de bestaande XDS-netwerken technisch te koppelen en de technische details openbaar te maken. Daarmee beogen beide partijen een positieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een landelijke uitwisselinfrastructuur.