technologische zorginterventies, foto cliënt met robot

In de gehandicaptenzorg is een pilot gestart om expertise op het gebied van technologie toe te voegen aan de CCE-consultatieteams voor cliënten met zeer complexe zorgvragen. De pilot moet zicht geven op de vraag of (en hoe) technologische interventies kunnen bijdragen bij het vlottrekken van vastgelopen zorg aan mensen met meervoudige problematiek.

Bij mensen die langdurige, intensieve zorg nodig hebben, kan het voorkomen dat de zorg, en daarmee hun leefsituatie vastloopt. Zorgverleners, familieleden of cliënten zelf kunnen constateren dat de kwaliteit van leven tekortschiet, en dat er te weinig zicht op verbetering is. In dergelijke situaties speelt vrijwel altijd meervoudige problematiek, zoals een cognitieve beperking en ernstig probleemgedrag. Wanneer zo’n situatie aan de orde is, kan een CCE-consultatie worden ingeroepen. CCE staat voor Centrum voor Consultatie en Expertise; het gaat om een pool van externe deskundigen, zoals gedragsdeskundigen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, systeemtherapeuten en verpleegkundig specialisten. Een coördinator van CCE formeert een klein team van ervaren zorginhoudelijke specialistische deskundigen. Hun insteek is om samen met betrokkenen rond de cliënt te zoeken naar verklaringen voor probleemgedrag, en werkende zorginterventies te vinden. Einddoel is natuurlijk een betere kwaliteit van bestaan voor de cliënt.

Technologie: toegevoegde expertisegebied

In een pilot binnen zes CCE-consultaties, worden technologische interventies toegevoegd aan het scala van mogelijke oplossingen voor de betreffende cliënten. Het doel van de samenwerking pilot is om beter zicht te krijgen op de toepassingsmogelijkheden van technologische interventies in de gehandicaptenzorg in het algemeen en in CCE-consultaties in het bijzonder. De toegevoegde expertise wordt ingebracht vanuit de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG). IIG is onderdeel van het programma ‘Volwaardig leven’, waarmee het ministerie van VWS toepassing van technologie onderzoekt en stimuleert. Coördinatie en uitvoering daarvan is in handen van Vilans en Academy Het Dorp.

Samenwerking IIG en CCE in de praktijk

IIG en CCE gaan dus in pilotverband samenwerken in consultaties. Naast de pilot met zes consultaties die CCE en IIG gezamenlijk zijn gestart, biedt CCE inhoudelijke ondersteuning aan de themanetwerken die opgezet zijn als onderdeel van de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg.

CCE en IIG werken beiden vanuit het perspectief van de cliënt: doel is antwoorden te vinden die aansluiten bij de zorgvraag van de cliënt en diens systeem, en interventies te ontwikkelen die de situatie voor hem of haar ten goede doen keren. Het kan om uiteenlopende vraagstukken gaan en de zorginterventies kunnen dus ook divers van aard zijn en zich richten op (combinaties van) op de cliënt, het zorgteam en de zorgorganisatie.

De samenwerkingspilot in consultaties loopt tot eind 2021 en wordt daarna geëvalueerd.