Er valt nog winst te behalen bij het verbeteren van online patiëntenomgevingen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Succesfactoren voor zinvol gebruik van digitale patiëntomgevingen’ dat Erasmus School of Health Policy & Management deed in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het kader van het VIPP-programma. De inzet van online patiëntomgevingen hoort bij strategische ontwikkelingen als e-health, samen beslissen en ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Daarbij is samenspel en de inbedding van de patiëntenomgeving in de dagelijkse zorgprocessen van groot belang, aldus de onderzoekers.

 

In samenspel met de patiënt en professional een visie ontwikkelen

 

Mede door het VIPP-programma groeit het aantal ziekenhuizen dat een patiënentomgeving heeft. De onderzoekers concluderen dat ziekenhuizen vooral nog bezig zijn met het in gebruik nemen en stimuleren van gebruik. Zij zetten cross-media campagnes in om patiënten en zorgprofessionals te informeren over de mogelijkheden van de patiëntenomgeving. Dat leidt tot stijgingen in de gebruikersaantallen. Een meer strategische visie op digitalisering van zorg is bij een beperkt aantal ziekenhuizen aanwezig. Raden van Bestuur en Stafbestuur-leden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het strategisch positioneren van een patiëntenomgeving. Pauline Hulter, onderzoeker, geeft aan: “Als papieren post vervangen wordt door een e-mail met een link naar de patiëntenomgeving zorgt dit voor een verhoging van het gebruik, vermindering van kosten en administratieve taken. Dit vraagt wel om een samenspel tussen zorgprofessionals, patiënten en management.”

 

In samenspel met elkaar verbeteren

 

Het onderzoek laat zien dat er nog veel winst valt te behalen op zowel technologisch vlak als bij het daadwerkelijk realiseren van de meerwaarde van de patiëntenomgeving. “Technologische verbeteringen zijn gericht op optimalisaties van functionaliteiten en het inloggen op de patiëntenomgeving” aldus Anne Marie Weggelaar, mede-onderzoeker. Bettine Pluut, mede-onderzoeker, noemt juist het belang van evalueren en voortdurend bijstellen tijdens het implementatieproces. “Het is belangrijk om bij het evalueren patiënten, zorgprofessionals, managers, maar ook de leverancier van de patiëntenomgeving te betrekken. Hoe kan het de zorgverlener en patiënt ook echt helpen? In hoeverre zijn mensen voldoende digitaal vaardig om te werken met de patiëntenomgeving? Begrijpen mensen de informatie? Het inloggen met DigiD wordt als betrouwbaar gezien, maar zorgt ook voor een drempel. Individuele begeleiding door vrijwilligers helpt mensen over de drempel.”

 

In samenspel met patiënt en professional werkprocessen aanpassen

 

De onderzoekers benadrukken het belang van inbedding van de patiëntenomgeving in de dagelijkse zorgprocessen. “Als patiënten en zorgprofessionals via de patiëntenomgeving informatie uitwisselen en consulten voeren, kan dit de zorg efficiënter en effectiever maken. Het is dan wel belangrijk dat het niet alleen bovenop bestaande processen komt”, legt Hulter uit. De onderzoekers zien dat een aantal ziekenhuizen focustrajecten organiseert waarbij per specialisme wordt gekeken hoe werk- en zorgprocessen efficiënter en effectiever kunnen worden ingericht met behulp van de digitale diensten op de patiëntenomgeving.

 

Over ESHPM

 

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, twee masteropleidingen en post-academisch onderwijs. Daarnaast participeert ESHPM in een research master en een internationale joint degree master opleiding. De onderzoeksthema’s van ESHPM zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.

 

De multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. Onze onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo wordt de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.