Ronnie van Diemen - portretfoto
Foto Algemene Bestuursdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ronnie van Diemen vertrekt als directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS. Dat is op 31 mei bekendgemaakt. Aan haar vertrek zou een persoonlijke afweging ten grondslag liggen ‘om de volgende fase van de transitie niet onder haar leiding verder vorm te geven’, aldus de Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van Diemen startte als DG in het voorjaar van 2020 en viel dus direct in de coronacrisis. Daardoor kwam de zorg voor de continuïteit van de curatieve zorg bovenop haar regulieren akenpakket. Na de installatie van het kabinet Rutte IV heeft zij de leiding gekregen over de vorming van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het proces dat tot dat akkoord moet leiden ligt tijdelijk stil.

Integraal Zorgakkoord

In het IZA geven partijen in het zorgdomein* invulling aan de transitie-afspraken die zijn overeengekomen in het regeerakkoord. Dat behelst onder meer een bezuiniging van 1,3 miljard voor de periode tot 2016. Kernpunten van het IZA:

  • Regionale samenwerking (inclusief herschikking zorglandschap, en concentratie van zorg)
  • Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz
  • Versterken organisatie van de basiszorg
  • Preventie en leefstijlgeneeskunde
  • Waardegedreven zorg met de patiënt, kwaliteit, uitkomstgerichte zorg, pakketbeheer, contractering
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen van de zorgmedewerkers

*  De meest betrokken partijen zijn: Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland, MIND, De Nederlandse GGZ, Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen, ZorgthuisNL, Actiz, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Erkentelijkheid

Het ministerie van VWS is haar zeer erkentelijk voor haar verdienste en wijze waarop zij zowel haar functie als inspecteur-generaal van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, als haar functie als directeur-generaal Curatieve Zorg heeft ingevuld.

Omdat Ronnie van Diemen lid is van de topmanagementgroep (TMG) wordt ze met het neerleggen van haar functie buitengewoon adviseur binnen de TMG. Voor haar opvolging zal de voorselectiecommissie TMG, die een externe voorzitter heeft, een selectielijst vaststellen voor een breed samengestelde selectiecommissie.