Het Beatrixziekenhuis is één van de ziekenhuizen die zijn uitgekozen mee te doen met het implementatieprogramma ‘Beslist Samen!’ dat 1 maart 2017 start. Dit houdt in dat met behulp van subsidie van het Zorginstituut Nederland (ZIN) in de tien geselecteerde ziekenhuizen en twee universitair medische centra (umc’s) een versnelling plaatsvindt om samen beslissen (zorgverlener en patiënt beslissen samen welke zorg het beste past) te implementeren. De kennis die binnen het project wordt ontwikkeld, wordt niet alleen in het ziekenhuis, maar ook met andere ziekenhuizen gedeeld.

Toetsing en criteria
De door de ziekenhuizen ingediende plannen voor samen beslissen zijn beoordeeld op meer kwaliteitsaspecten zoals de mate waarin voor een heldere en realiseerbare doelstelling is gekozen die aansluit bij de doelstelling van het project. Een ander aspect is de methode en de veranderkundige aanpak, het plan moet goed uitvoerbaar en haalbaar zijn. Draagvlak voor het plan en co-creatie spelen ook een rol bij de afweging, net als opschaalbaarheid; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kennisuitwisseling tussen de deelnemende ziekenhuizen en kennisoverdracht aan de niet deelnemende ziekenhuizen. Tot slot is beschikbaarheid van mensen, middelen en expertise een belangrijk criterium.

Vervolg
Het Beatrixziekenhuis gaat, net als de andere ziekenhuizen en umc’s, vanaf nu met de uitwerking van het plan van aanpak aan de slag. Ze wordt daarbij geïnspireerd door de andere ziekenhuizen en ontvangt extra ondersteuning van experts en patiëntorganisaties. Het samenwerkingsproject duurt ongeveer een jaar en het doel is dat daarna de toepassing van samen beslissen in de ziekenhuizen verder wordt uitgebreid.

Samenwerkende partijen
Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft naast het Beatrixziekenhuis ook de volgende ziekenhuizen en umc’s geselecteerd: Bernhoven, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Isala, CIRO, Reinier de graaf, Elkerliek ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum, Flevoziekenhuis, Erasmus MC en het Maastricht UMC+. De overige 11 niet geselecteerde ziekenhuizen blijven onder meer betrokken via een digitaal leerplein, bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Het programma Beslist samen! wordt begeleid door een samenwerkingsverband van de Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), Zilveren Kruis en CZ groep (CZ). Het project sluit aan op de landelijke campagne Betere zorg begint met een goed gesprek.

Meer informatie
Meer informatie over ‘Samen beslissen’ in het Beatrixziekenhuis

Bron: Rivas Zorggroep