Terugdringen van de regeldruk staat hoog op de agenda van de gezondheidszorg. Een ambitie die het NIAZ ondersteunt. Het NIAZ heeft met de zorgsector gekeken welke afdelingstoetsen (dialyse, endoscopie) het kan combineren met de instellingsbrede NIAZ-audit. Vanaf 1 januari 2020 toetst het NIAZ nu ook de nieuwste normen van het Veiligheids­ManagementSysteem én het kwaliteitsmanagementsysteem van de Dialyseafdeling. NIAZ-bestuurder dr. Ellen Joan van Vliet: “Met de partijen in het veld werken we samen aan slim toetsen. Zo hebben we met Nefrovisie onderzocht of, en hoe, hun wetenschappelijke beroepsvereniging onze auditresultaten kan gebruiken tijdens hun visitatie en vice versa. We hopen dit met meer beroepsverenigingen te kunnen doen. Zo realiseren we meer waarde in minder tijd voor de instellingen.”

Update VMS-norm: Safety II 

In de nieuwste VMS-norm is het gedachtegoed van Safety II opgenomen. In Safety I ligt de focus op leren van wat niet goed is gegaan. Safety II vult dit aan met leren van wat er wél goed gaat. Het NIAZ ondersteunt deze nieuwe beweging en heeft daarom samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) afgesproken deze nieuwe norm direct mee te nemen tijdens de instellingsbrede NIAZ-audit in de vorm van de VMS2018-toets.

Dialyse

Vanaf 1x januari 2020 toetst het NIAZ op verzoek óók het kwaliteitsmanagementsysteem van Dialysecentra. De NIAZ-audit en de peer-toetsing door de visitatiecommissie vinden afwisselend plaats. Met Nefrovisie, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en de V&VN Dialyse & Nefrologie is afgesproken dat het NIAZ en de visitatiecommissie elkaars bevindingen gebruiken om overlap te voorkomen.

Endoscopie

Met de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen wordt momenteel onderzocht hoe een NIAZ-audit van de Endoscopie-afdeling past binnen de visitatiemethodiek. Zo hoopt het NIAZ ook hier hetzelfde synergievoordeel te behalen. Een eerste pilot staat gepland in een zorginstelling die nog dit jaar door het NIAZ ge-audit wordt.

Vereenvoudigen NIAZ-audit

Behalve het combineren van diverse toetsmomenten, kijkt het NIAZ ook hoe het de eigen audit kan vereenvoudigen. NIAZ-bestuurder dr. Ellen Joan van Vliet: “Het NIAZ toetst vanaf dit jaar met een nieuw normenkader, Qmentum Global. Dit normenkader telt 20% minder criteria dan de vorige versie. Om het internationaal ontwikkelde normenkader goed toepasbaar te maken in Nederland en Vlaanderen, hebben we bovendien criteria aangepast of geschrapt. Wij kijken altijd met lokale deskundigen naar de toegevoegde waarde van criteria. Die moeten wij snappen, anders wordt het schrappen.” Ze besluit: “Deze combinatie van maatregelen vermindert de auditbelasting, zodat we de focus verder verschuiven van borgen naar steeds beter worden.”

Fotobijschrift: dr. Ellen Joan van Vliet