Sinds de inwerkingtreding van het Europees waarschuwingsmechanisme voor disfunctionerende zorgverleners heeft Nederland medio juni ongeveer 3.750 meldingen ontvangen van 12 van de 27 andere EU-lidstaten. Van de 3.750 meldingen die zijn ontvangen waren negen personen in Nederland geregistreerd in het BIG-register. Bij deze personen is de standaardprocedure ingezet voor overname van de buitenlandse maatregel in het BIG-register. Dan gaat het bijvoorbeeld om een doorhaling in het register of een beperking van bevoegdheden.

Initiatief minister Schippers
Het Europese waarschuwingsmechanisme is tot stand gekomen op initiatief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 18 januari 2016 is het in werking getreden en het verplicht de Europese lidstaten om beroepsverboden of beroepsbeperkende maatregelen aan elkaar te melden die zijn opgelegd aan artsen, tandartsen of andere geregistreerde zorgverleners. Het waarschuwingsmechanisme geldt voor nieuwe maatregelen vanaf deze datum.

Eerste stap
Minister Schippers is tevreden met de eerste resultaten. “Het is een mooie eerste stap op Europees niveau waarmee we patiënten beschermen tegen zorgverleners die niet goed functioneren. Dat is goed voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Tegelijkertijd zie je dat nog niet alle landen melden. Daar moeten we met elkaar naar kijken: wat gaat goed en wat kan beter, waar lopen lidstaten tegenaan, hoe organiseren andere landen het en wat kan je leren van elkaar”?

Vandaag organiseert Minister Schippers een conferentie in het kader van het EU-voorzitterschap. Tijdens de conferentie zullen onder andere de ervaringen met het Europese waarschuwingsmechanisme worden geëvalueerd samen met de andere Europese lidstaten, de betrokken beroepsorganisaties en de Europese Commissie.

Overnemen maatregel
Het melden binnen de EU is verplicht. Vervolgens bepalen landen zelf wat het gevolg is van een buitenlands beroepsverbod of buitenlandse beperking. In Nederland worden deze overgenomen als ze zijn opgelegd aan personen die in het BIG-register staan, zoals artsen of verpleegkundigen. Enige uitzondering is als de Nederlandse rechter of de Inspectie voor de Gezondheidszorg in hetzelfde geval geen maatregel zou opleggen. Jaarlijks doet Nederland rond de 35 meldingen in het systeem. Sinds januari 2016 zijn vanuit Nederland 13 meldingen gedeeld binnen de EU.

Bron: Rijksoverheid