Een gezonde leefstijl en leefomgeving zijn van groot belang voor de volksgezondheid. Actieve inzet op preventie van gezondheidsschade en stimulerende maatregelen ter gezondheidsbevordering, leveren gezondheidswinst op die effectief bijdraagt aan de volksgezondheid.

De KNMG draagt namens de Nederlandse artsen het belang uit van een gezonde leefstijl en leefomgeving in het publieke en politieke domein. In 2015 heeft de KNMG in nauw overleg met de federatiepartners de beleidslijnen uitgezet voor de komende jaren op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Het plan ‘Preventie & Gezondheidsbevordering. Een beroepsgroep overstijgende aanpak’ is hiervan het resultaat.

Urgentie op bestrijding van welvaartsziekten
Welvaartsziekten, gezondheidsschade die ontstaat door leefgewoonten die samenhangen met de moderne welvaart, veroorzaken een steeds omvangrijkere ziektelast. Het gaat hier om gezondheidsschade die met inzet op preventie en gezondheidsbevordering ten dele kan worden voorkomen of bestreden. Bekende risicofactoren van somatische welvaartszieken zijn roken, overgewicht, overmatig alcoholgebruik, weinig bewegen en een ongezond voedingspatroon. Maar ook de leefomgeving speelt een belangrijke rol bij gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld het effect van lawaai, luchtverontreiniging, de werkomgeving, de mate van sociale relaties, de woonomgeving en het risico op infectieziekten. Artsen kunnen door een pro-actieve, signalerende en adviserende rol een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van gezondheidsschade en het bevorderen van de algemene gezondheid.

Gezonde leefstijl als speerpunt
De KNMG focust zich in de komende jaren op het stimuleren van een gezonde leefstijl met de thema’s tabaksontmoediging, verantwoord alcoholgebruik, gezond gewicht en voldoende beweging. In 2016 zal de KNMG specifiek invulling geven aan tabaksontmoedigingsbeleid, gezond gewicht en ‘healthy ageing’.

Het beleidsplan “Preventie en Gezondheidsbevordering. Een beroepsoverstijgende aanpak” dient als beleidskader voor een beroepsgroep overstijgende aanpak. Het geeft de contouren aan waarbinnen de KNMG nader te bepalen accenten zal leggen en activiteiten zal ontplooien. Deze accenten worden bepaald door de federatieve werkgroep preventie en gezondheidsbevordering, waar alle federatiepartners zitting in hebben. De KNMG zit de federatieve werkgroep voor en zal binnen de gestelde kaders de actuele politiek  monitoren en waar nodig reageren.

Zie ook: