‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de afgelopen drie jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Ze heeft de stevigheid om doeltreffend en doelmatig invulling te geven aan haar toezichttaken.’ Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in haar voortgangsbrief over de inspectie aan de Tweede Kamer.

Het is de derde en laatste voortgangsbrief van de minister aan de Tweede Kamer over het verbetertraject van de IGZ. Dit traject is eind 2012 gestart. De inspectie heeft zich sindsdien op belangrijke punten verbeterd. Dat betrof als eerste het versterken van de interne organisatie. Maar ook het risicogerichte en incidententoezicht veranderde ingrijpend. De positie van de patiënt/cliënt in het toezicht is versterkt. Voor burgers is het Landelijk Meldpunt Zorg geïntroduceerd. Als de inspectie denkt dat er reden is voor nader onderzoek, neemt zij rechtstreeks contact op met een melder. Ook gaat de inspectie na of de zorgaanbieder bij een calamiteitenonderzoek de patiënt of diens naasten terdege betrekt. Daarnaast spreekt de inspectie zorgbestuurders nadrukkelijk aan op hun verantwoordelijkheid voor de algehele kwaliteit en veiligheid van zorg in hun instelling.

Doeltreffend en doelmatig
De minister vindt dat de inspectie de stevigheid heeft om doeltreffend en doelmatig invulling te geven aan haar toezichttaken. Ook acht zij de inspectie goed in staat haar toezicht aan te passen aan de snelle ontwikkelingen in de zorg. ‘De inspectie heeft met succes invulling gegeven aan het verbetertraject,’ aldus de minister.

Laten zien waar we leren en verbeteren
‘We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan onze eigen ontwikkeling,’ meent inspecteur-generaal Ronnie van Diemen. ‘We hebben een leerzame en vruchtbare tijd achter de rug. Natuurlijk zijn we niet klaar met onze ontwikkeling. Wij willen zelf ook laten zien waar we blijven leren en verbeteren, op basis van wat goed gaat maar zeker ook van zaken die wij gewoon beter moeten doen. De komende jaren willen we een nieuwe informatievoorziening invoeren en de werkwijzen bij openbaarmaking en handhaving vernieuwen.’

Visitatierapport
In opdracht van minister Schippers heeft de Visitatiecommissie onder leiding van Winnie Sorgdrager het verbetertraject van de inspectie drie jaar lang intensief gevolgd. Op 7 juli 2016 verschijnt het derde en laatste visitatierapport (pdf-bestand, 605 kB) over de inspectie. De commissie schrijft aan de minister dat zij vertrouwen heeft in de ontwikkelingen bij de inspectie en geeft daarbij nog een aantal verbeterpunten.

Werken aan vertrouwen
Ronnie van Diemen herkent het beeld dat de commissie over de inspectie schetst. Zij ziet de genoemde verbeterpunten terug in het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de inspectie. Titel van het plan is ‘Gezond Vertrouwen’. ‘Met die titel geven we aan dat gezond vertrouwen ons uitgangspunt is bij het toezicht op de gezondheidszorg. Wij blijven ons verder ontwikkelen. Onze taak is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. Daar mogen de mensen in dit land ook op vertrouwen.’

Bron: Rijksoverheid