De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onlangs apotheek Medisi B.V. in Den Haag een bevel ex artikel 8 vierde lid van de Kwaliteitswet zorginstellingen gegeven.

Het bevel houdt in dat de apotheek met onmiddellijke ingang gesloten dient te blijven. Dit houdt onder meer in dat er geen geneesmiddelen meer ter hand mogen worden gesteld totdat de tekortkomingen zijn weggenomen.

Aanleiding voor de sluiting was het niet meer werkzaam zijn van de gevestigde apotheker in deze apotheek. De inspectie vindt dit een direct en ernstig risico voor de patiëntveiligheid.
Tijdens bezoeken op 3 en 5 november deed de inspectie een aantal zorgwekkende constateringen. De gevestigde apotheker was niet aanwezig voor het deskundig toezicht op de werkzaamheden en ook waren geen bekwame apotheekmedewerkers aanwezig. Hierdoor wordt aan bepaalde voorwaarden voor verantwoorde farmaceutische zorg – zoals 2e controle voor terhandstelling, dagelijkse eindcontrole door apotheker op recepten, beoordelen medicatiebewakingsignalen, actueel houden van patiëntendossiers – niet voldaan.
Dit bevel geldt voor zeven dagen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan dit bevel verlengen. De apotheek mag weer open op het moment dat de apotheek, naar het oordeel van de inspectie, weer voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.
Bron: IGZ