In juli 2015 onderzochten de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Fryslân.

Veilig Thuis Fryslân voldoet aan 18 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 regionale vestigingen.
De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle vestigingen en zullen hierbij verschillende aspecten belichten.
In juli 2015 hebben de inspecties de kwaliteit onderzocht van Veilig Thuis Fryslân. De organisatie is onderdeel van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (o.a. ook verantwoordelijk voor jeugdbescherming en –reclassering). De vestiging is gehuisvest in Leeuwarden en bedient alle gemeenten in de provincie Friesland.
Onderzoek
Doel van het onderzoek was ditmaal het bepalen in hoeverre Veilig Thuis Fryslân:

  • Voldoet aan (wettelijke) randvoorwaarden;
  • Zicht houdt op de veiligheid en ervoor zorgt dat acuut onveilige situaties worden opgeheven;
  • Voorziet in de voorwaarden om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Toetsingskader Veilig Thuis 2015.
Oordeel
De inspecties stellen dat elke vestiging van Veilig Thuis aan alle verwachtingen uit het toetsingskader moet voldoen. Veilig Thuis Fryslân voldoet aan 18 van de 24 verwachtingen.
Zo houdt Veilig Thuis Fryslân goed zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens en zorgen de medewerkers ervoor dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo ontbreekt het nog aan een registratiesysteem voor alle werkzaamheden en zijn op dit moment de dossiers van het voormalige steunpunt huiselijk geweld niet in te zien.
Verbeteringen en realisatie
Veilig Thuis Fryslân moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen. De inspecties willen vóór 31 december 2015 geïnformeerd worden over deze verbetermaatregelen en de termijnen waarbinnen Veilig Thuis Fryslân de maatregelen doorvoert. De inspecties volgen de uitvoering van de verbetermaatregelen.
Bron: IGZ