De kwaliteit van een instelling wordt momenteel sterk beoordeeld op de kwaliteit van de zogenoemde primaire zorgtaak. Artsen en verplegend personeel doen er veel aan om deze kwaliteit te bewaken en zo mogelijk te verbeteren.

Echter, infecties en andersoortige besmettingen die een patiënt kan oplopen tijdens het verblijf in een instelling kunnen zeer schadelijk en zelfs dodelijk blijken te zijn.  Deze infecties en besmettingen in de zogenaamde secundaire zorgkwaliteit zorgen voor zeer veel patiënten leed en onnodige kosten.

Veel van deze besmettingen in de secundaire zorg kunnen worden voorkomen. Ze zijn dus onderdeel van de totale kwaliteit van de instelling.

De kwaliteit van de zorg in de instelling wordt mede bewaakt in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg uit 2015, kortheidshalve de WKKGZ 2015 genoemd. In deze wet staat in artikel 7 lid 1:

“De zorgaanbieder draagt zorg voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg”.

In lid 2 staat zelfs:

“De verplichting van het eerste lid houdt, de aard en omvang van de zorgverlening in aanmerking genomen, in:

  1. het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg op zodanige wijze dat de gegevens voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders van dezelfde categorie;
  2. het aan de hand van de gegevens, bedoeld in onderdeel a, op systematische wijze toetsen of de wijze van uitvoering van artikel 3 leidt tot goede zorg;
  3. het op basis van de uitkomst van de toetsing, bedoeld in onderdeel b, zo nodig veranderen van de wijze waarop artikel 3 wordt uitgevoerd.”

In hoeverre wordt aan de instelling vanuit de realisatie en verdere technische ondersteuning van afdelingen of zelfs hele ziekenhuizen ondersteuning gegeven om ook in de secundaire zorgkwaliteit aan deze wetgeving te kunnen voldoen?

De workshop Besmettingspreventie in de Gezondheidszorg geeft antwoord op de vele vragen die wegens deze wettelijke eisen gesteld kunnen worden. Antwoorden betreffende het ontwerp, de realisatie, zelfs de oplevering en nadien het beheer en onderhoud van hele ziekenhuizen of (kritische) afdelingen. Meer informatie: https://www.fmtgezondheidszorg.nl/fmt-workshop-28-juni-infectiepreventie-redt-mensenlevens-voorkomt-leed-en-werkt-kostenbesparend/

Tekst: Hugo Huiskamp