Het Zorgpact heeft de kopgroep van vernieuwende en succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid gelanceerd.
Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, maakte de eerste zeven koplopers bekend. Het project STRONG uit de regio Haaglanden is een van die koplopers. Net als bij de andere initiatieven in de kopgroep staat bij STRONG het opleiden van goede zorgprofessionals nu en in de toekomst centraal. De zeven koplopers hopen anderen te inspireren tot nieuwe of hechtere samenwerking, en nodigen hen uit zich ook aan te sluiten bij de Kopgroep.
​Vanuit het Zorgpact roept Terpstra bestuurders en professionals in onderwijs, zorg en overheid op samen aan de slag te gaan. Terpstra: “De samenwerking tussen zorg en onderwijs moet allereerst in de regio plaatsvinden. Daar treffen onderwijs- en zorginstellingen elkaar, en daar kan goed worden ingespeeld op de specifieke zorgbehoefte van elke regio.” De koplopers onderscheiden zich door het regionale karakter van de samenwerking, met partners vanuit de ‘gouden driehoek’ onderwijs, zorg en overheid en de concrete resultaten die bijdragen aan een verbeterde aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn.
Koplopers zijn community en inspiratiebron
De Kopgroep vormt de voorhoede van de Zorgpactbeweging. Met het delen van ervaringen en resultaten dienen zij als inspiratiebron voor andere regio’s en instellingen. Tegelijk leren de koplopers van en met elkaar over bijvoorbeeld de aanpak en het overkomen van belemmeringen. Zo vormen zij een “community” waarbij steeds meer initiatieven kunnen aansluiten. De eerste 25 koplopers zullen zichzelf tijdens de Landelijke Werkdag Zorgpact op 2 december presenteren. Doekle Terpstra: “Die voorbeelden laten perfect de kracht van het Zorgpact zien; de samenwerking in de regio. Ze laten zien hoe de invulling er in de praktijk eruit kan zien.” STRONG (Studie Route Net Gezondheid) is zo’n goed voorbeeld. Daarin hebben 26 partijen in de regio Haaglanden uit onderwijs, zorg en welzijn zich verenigd met als doel jongeren meer te binden en boeien in de sector gezondheid. Zo worden studenten uitgedaagd een kijkje te nemen over de eigen grenzen, bijvoorbeeld tijdens masterclasses in het ziekenhuis voor MBO-studenten en met extra aandacht voor ondernemerschap in de zorg.
Zorgpact
In april is het Zorgpact van start gegaan op initiatief van de minister van OCW en de bewindslieden van VWS. Hiermee spelen zij in op de veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie, en het belang van regie bij de patiënt. Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal. Het Zorgpact wil dit stimuleren en versterken door op regionaal niveau partijen bijeen te brengen, aan te jagen, en inhoudelijk te ondersteunen. Concrete doelen zijn het ontstaan van breed gedragen regionale actieagenda’s, opgesteld en uitgevoerd door de betrokken partijen, en het in beeld brengen van goede voorbeelden in de Kopgroep.