Welke hulp kan en wil ik ontvangen? Een vraag die, zeker voor thuiswonende ouderen, steeds belangrijker én lastiger te beantwoorden wordt.
De inrichting, organisatie en facilitering van cliëntondersteuning aan ouderen kan beter, zo blijkt uit onderzoek.  Om het belang van ouderen beter te kunnen dienen, gaan de professionele cliëntondersteuners van MEE en de vrijwillige ouderenadviseurs van PCOB en Unie KBO intensiever samenwerken. Hiertoe ondertekenen de organisaties Unie KBO, PCOB en MEE Nederland op maandag 28 september een samenwerkingsovereenkomst, tijdens de internationale week van de ouderen.
De samenwerkingsafspraken zijn bedoeld om plaatselijke MEE-organisaties en de plaatselijke afdelingen van de PCOB en Unie KBO te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen om cliëntondersteuning op lokaal niveau samen vorm en inhoud te geven. In sommige gemeenten/regio’s betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking; in andere een intensivering van de samenwerking. Op die manier kan kennis en goede voorbeelden gedeeld worden en gezamenlijke voorlichting worden gegeven aan de eigen leden en achterban(nen).
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) geeft cliënten het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Een verwijzing is daarvoor niet nodig en de ondersteuning is gratis voor de cliënt. De gemeenten dienen dit ook goed zichtbaar te maken voor hun burgers, wat nog niet in alle gemeenten het geval is. De onafhankelijke ondersteuning aan cliënten kan worden uitgevoerd door vrijwilligers en/of professionals. Samenwerking tussen de vrijwillige ouderenadviseurs van Unie KBO en PCOB en MEE-consulenten en het elkaar aanvullen en naar elkaar doorverwijzen is de meerwaarde van het samenwerkingsverbond . Dit draagt eraan bij dat ouderen en hun netwerk het beste geholpen worden, als zij gebruik willen maken van de Wet maatschappelijk ondersteuning.
MEE-consulenten beschikken over gedegen kennis en expertise over kwetsbare mensen met een beperking en/of chronische ziekte en handelen. Zij werken levensbreed en hebben veel kennis over vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld zorg, relaties, inkomen en wonen. Zij richten zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Samen met de cliënt worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en, indien mogelijk, benut.
Een belangrijke meerwaarde van vrijwillige ouderenadvisering is dat ouderen de belangeloze ondersteuning door leeftijdsgenoten als laagdrempelig en vertrouwd ervaren. Ook heeft de vrijwillige ouderenadviseur doorgaans meer tijd beschikbaar dan de MEE-consulent. Evenals bij andere cliëntondersteuners is sprake van vertrouwen, staat de vrijwillige ouderenadviseur naast de hulpvrager, is onafhankelijk en laat de regie bij de hulpvrager zelf.
Ouderen hebben vaak de neiging zich terug te trekken. Door in de ondersteuning aandacht te besteden aan vragen rondom participatie, zingeving, het sociale netwerk en de woonomgeving kan vereenzaming, gezondheidsverlies, overbelasting en uiteindelijk zwaardere zorg- en ondersteuningsvragen voorkomen worden. Om te zorgen dat ouderen naar vermogen mee blijven doen, kan de formele ondersteuning van MEE en de informele ondersteuning via de ouderenbonden versterkend werken.
Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) zijn getrainde vrijwilligers die andere senioren helpen lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag. Uitgangspunt bij de training voor vrijwillige ouderenadvisering zijn de vijf domeinen die de hoofdpijlers vormen van zelfidentiteit: lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren, en waarden en inspiratie. Deze domeinen vormen gezamenlijk een balans in het welzijn van ouderen. Unie KBO en PCOB kennen vrijwilligers die zijn opgeleid tot ouderenadviseurs. De inzet van de vrijwillige ouderenadviseurs loopt soms via gemeenten, sociaal (wijk)team of via het netwerk rondom organisaties voor maatschappelijk werk, opbouwwerk of sociaal-cultureel werk.
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. MEE-consulenten zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Zij richten zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Samen met de cliënt worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en, indien mogelijk, versterkt en benut. MEE biedt ook cliëntondersteuning aan op grond van de WLZ en kan dus zorgen voor een doorgaande lijn van ondersteuning aan ouderen die eerst op grond van de WMO ondersteuning kregen. MEE-consulenten kennen alle relevante stelsels en voorzieningen en hebben veel ervaring met beperkingen. Daardoor kunnen ze goed uit de voeten met complexe vraagstukken, waarbij een integrale benadering en een samenhangend ondersteuningsaanbod op meerdere leefgebieden vaak nodig is. Voor de cliënt komt dit optimaal tot zijn recht door samen te werken met professionals en vrijwilligers van lokale organisaties. MEE heeft geen winstoogmerk.