Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vorige week de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van Capgemini Consulting over barcodering op de primaire verpakking van geneesmiddelen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat bij invoering van toedieningsregistratie in ziekenhuizen de baten in de zorgketen kunnen oplopen tot jaarlijks 21,4 miljoen euro. Het gaat dan om de toediening van geneesmiddelen aan de patiënt waarbij deze zijn voorzien van een uniforme barcode.

 

Minder kans op overlijden en betere kwaliteit van leven, dalende zorgkosten en minder kosten om procedures bij schade af te handelen. De overall invoering van een barcode op de primaire verpakking draagt bij aan het vergroten van de patiëntveiligheid. Op die manier kan worden gecontroleerd of de juiste patiënt het juiste geneesmiddel in de juiste dosering, in de juiste toedieningsvorm op het juiste tijdstip krijgt toegediend.

 

Barcodering zorgt voor reductie zorgschade en -kosten

Er is nog maar een beperkt aantal ziekenhuizen dat in de volle breedte gebruik maakt van barcodering bij de toediening van geneesmiddelen. Niet alle geneesmiddelen beschikken namelijk over een barcode op de primaire verpakking. Sommige ziekenhuizen brengen daarom zelf barcodes aan op geneesmiddelen; dit is een arbeidsintensief proces dat hoge kosten met zich mee brengt en gevoelig voor fouten is.

 

Capgemini Consulting laat in het rapport: ’Barcodering op de primaire verpakking van geneesmiddelen in ziekenhuizen; een kosten-baten analyse’ zien dat door elektronische toedieningsregistratie de kans op geneesmiddel gerelateerde zorgschade aanzienlijk gereduceerd wordt. De maatschappelijke baten van minder zorggerelateerde schade bij patiënten en minder zorgkosten heeft Capgemini Consulting op 21,4 miljoen euro per jaar berekend. Dit is de belangrijkste uitkomst uit het onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van VWS is gekomen.

 

Het is voor het eerst dat er een rapport ligt waarin nu een globaal inzicht verkregen wordt in de kosten en baten van de invoering van barcodering op de primaire verpakking van geneesmiddelen in ziekenhuizen. De werkgroep Barcodering Geneesmiddelen – waar GS1 Nederland een actieve rol in speelt en dat op initiatief van VWS is opgericht – was nauw betrokken bij het onderzoek.

 

Positieve businesscase invoering barcodering

Minister Schippers zegt in haar brief aan de Tweede Kamer: “De invoering van een technisch gegeven als barcodering op de primaire verpakking van geneesmiddelen lijkt dus kosteneffectief te kunnen worden geïmplementeerd maar levert vooral een aanzienlijke bijdrage aan de verbetering van de patiëntveiligheid. We kunnen daarmee dus verder aan de slag om de invoering op te schalen. Dat is de reden dat dit voortvarend opgepakt dient te worden door betrokkenen.”

 

Hans Lunenborg, sectormanager gezondheidszorg GS1 Nederland en actief in de werkgroep Barcodering Geneesmiddelen: “Er lijkt geen strobreed meer in de weg te liggen om de elektronische toedieningsregistratie van geneesmiddelen met een barcode verder in te voeren. Ziekenhuizen kunnen hier nauwelijks omheen als je bedenkt dat deze oplossing de patiëntveiligheid verhoogt. Naast de besparingen die door minister Schippers worden genoemd kunnen ziekenhuizen ook nog eens minimaal 100.000 euro per jaar besparen in de administratieve lastendruk. Dit als gevolg van minder kosten voor procedures die samenhangen met zorggerelateerde schade bij de toediening van geneesmiddelen (minder meldingen).”

 

Volgende stappen
Ziekenhuizen moeten ervoor zorgen dat zij de barcodes in hun systemen kunnen verwerken. Dit betekent dat zij geneesmiddelen scannen vanaf binnenkomst in het ziekenhuis tot aan het moment dat de verpleegkundige het geneesmiddel toedient aan het bed van de patiënt. Alle leveranciers zullen dan al hun geneesmiddelen moeten voorzien van die unieke barcode op de primaire verpakking.

 

Van de in ziekenhuizen toegediende geneesmiddelen is circa 80 procent al voorzien van een barcode op de primaire verpakking die is aangebracht door de producent. Dit betekent dat er voor de geneesmiddelen die nog niet door de producent voorzien zijn van een barcode op de primaire verpakking (op dit moment circa 20%) deze alsnog moet worden aangebracht.

 

Aan de werkgroep Barcodering Geneesmiddelen vraagt de minister om voor deze ‘restgroep van 20 procent’ van de geneesmiddelen die in ziekenhuizen worden toegediend een differentiatie aan te brengen om te bepalen of codering het best door producent, groothandel of ziekenhuis kan worden aangebracht.

 

Lunenborg: “We krijgen van ziekenhuisapothekers vaak te horen dat er al veel te lang te weinig rekening gehouden wordt met die laatste stap, de uiteindelijk afgifte en toediening aan patiënten. En juist in die laatste schakel gaat het vaak mis en is de impact het grootst. Dus die handschoen die de minister toewerpt pakken we graag op.”

 

Bron: Rijksoverheid