Nictiz heeft aan minister Schippers van het ministerie van VWS een advies voor het verbeteren van informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg uitgebracht.
Het advies schetst de stand van zaken met betrekking tot informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg en benoemt problemen die in de praktijk ervaren worden. Op basis daarvan worden elf aanbevelingen gedaan die gericht zijn op inhoudelijke prioriteiten en die ingaan op samenwerking tussen organisaties die informatie in de zorg willen uitwisselen. Het advies van Nictiz is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgesteld.
De aanbevelingen gaan vooral in op de vraag hoe:
– patiënten meer regie krijgen;
– knelpunten in informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals opgelost kunnen worden;
– hoe eenheid van taal te bevorderd kan worden om te komen tot betere informatie-uitwisseling in de zorg.
Aanbevelingen
1 De overheid zorgt dat partijen uit het zorgveld gezamenlijk concrete, meetbare doelstellingen vaststellen en afspraken maken over de realisatie daarvan.
2 Zorgpartijen nemen de gemaakte afspraken zoveel mogelijk op in richtlijnen, veldnormen en handreikingen. Inkopende en toezichthoudende partijen handhaven deze.
3 In 2019 stelt 80% van alle zorgaanbieders de (meest relevante) medische gegevens van patiënten elektronisch beschikbaar voor patiënten.
4 Berichten tussen huisartsen en ziekenhuizen dienen in digitale kopie naar de patiënt verstuurd te worden.
5 De overheid zorgt voor een landelijk authenticatiemiddel op het juiste betrouwbaarheidsniveau.
6 Voorschrijvers van medicatie moeten over een actueel medicatieoverzicht van iedere patiënt beschikken.
7 Ziekenhuizen kunnen een patiënt digitaal overdragen naar andere ziekenhuizen en verpleeginstellingen.
8 GGZ-aanbieders maken gebruik van eHealth-toepassingen die direct gekoppeld zijn aan hun informatiesysteem.
9 Informatie in de bronsystemen van zorgaanbieders wordt vastgelegd met behulp van zorginformatiebouwstenen.
10 Gebruikte terminologieën en classificaties in de eerste en tweede lijn worden geharmoniseerd.
11 Veelgebruikte terminologie wordt naar voor de patiënt begrijpelijke termen vertaald.
Bron: Nictiz