In de expertgroep ‘Medische Gassen’ is een aantal jaar geleden een start gemaakt met de ontwikkeling van een norm over de Slide index wandgasafnamepunt. De norm zal gaan over de maatvoering van afnamekoppelingen en afnamepunten toegepast bij medische gassen en vacuüm. Belanghebbende partijen zijn welkom om deel te nemen aan deze normontwikkeling. Maak uw interesse uiterlijk 10 april aan NEN kenbaar.

In Europa is de sector bekend met diverse normen die de specifieke gasafnamepunten beschrijven. De NEN-EN-ISO 9170-1 gaat over gasafnamepunten in het algemeen. In diverse landen zijn normen ontwikkeld voor de land specifieke maatvoering. In een aantal Nederlandse ziekenhuizen wordt een type wandafnamesysteem gebruikt dat nog niet is genormeerd. Er is behoefte aan een norm ontstaan welke bedoeld zal zijn voor voor gebruikers, fabrikanten en leveranciers.

Aanleiding

In de Expertgroep Medische Gassen is aangegeven dat er behoefte is vanuit het zorgveld om een dergelijk gasafnamesysteem te standaardiseren. Uitgangspunt is de meest gebruikte systemen vast te leggen. Doel van deze standaardisatie is dat gebruikers, fabrikanten en leveranciers kunnen waarborgen dat het unieke Nederlandse systeem werkt, blijft werken en dat ook andere belanghebbende partijen tot de Nederlandse markt kunnen toetreden. De norm geeft meer duidelijkheid en levert ook een bijdrage aan verantwoorde en veilige zorg voor gebruikers en patiënten.

Aanpak

In 2016 is de expertgroep ‘Medische gas- en vacuüm distributiesystemen‘ gestart met het schrijven van deze norm. De Nederlandse aanpak voor de totstandkoming van deze norm is vergelijkbaar met normen die zijn aangenomen in landen zoals Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Zweden en de Verenigde Staten. Dit betreft nationale normen, geldend binnen deze landen en in lijn met de NEN-EN-ISO 9170-1.

De norm is specifiek bedoeld voor de Nederlandse markt, aansluitend bij de behoefte van gebruikers en fabrikanten. Gebruikers kunnen de norm toepassen als referentiedocument. Instrumentele diensten kunnen de norm gebruiken voor informatie over de precieze maatvoering van de wandafnamesystemen in het kader van onderhoud. De bedoelding van de norm is dat na de publicatie, de maatvoering van het systeem fabrikant onafhankelijk wordt.

Oproep

Bent u werkzaam bij een kennisinstelling of onderzoeksinstituut, bent u fabrikant/leverancier, installateur van medische pijpleidingssystemen en/of anderszins geïnteresseerd of betrokken bij dit onderwerp? NEN nodigt u uit om deel te nemen.

Partijen kunnen tot april 2020 reageren door contact op te nemen met het secretariaat via zw@nen.nl.

Meer informatie

Meer informatie over dit deze norm of over het normalisatieproces? Neem contact op met Saliha Lalout, consultant Zorg & Welzijn. Telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl.