foto beademingsondersteuning
Meerdere vakdisciplines komen samen bij behandelingen met beademingsondersteuning buiten de Intensive Care Afdeling. NVTG bundelt kennis hierover.

De NVTG heeft met veel verslagenheid begin mei 2021 kennisgenomen van nieuwsberichten in de media dat in het Maastricht UMC+ twee corona patiënten zijn overleden na een stroomstoring. De NVTG organiseerde op maandag 10 mei 2021 daarom een ingelaste MS Teams intervisiebijeenkomst, met ruim 70 personen die louter werkzaam zijn in ziekenhuizen. Wat kunnen wij zelf proactief bijdragen aan het voorkómen van herhalingen van dit drama? Met kennisdeling onder collega’s willen we de zorg vooruit helpen. NVTG heeft het initiatief genomen een werkgroep op te richten om gezamenlijk een Best Practice rapport samen te stellen.

Door : Victor Pastoor, Arcadis en NVTG bestuurslid

Wat kunnen we zelf bijdragen aan kennisverbinding?

NVTG leeft mee met de betrokkenen, waaronder familie, vrienden en kennissen van de overledenen, maar ook personeel die het drama in het Maastricht UMC+ is overkomen. NVTG heeft expliciet benadrukt dat het onderwerp van deze intervisiebijeenkomst NIET de case van Maastricht UMC+ betreft; dat is niet aan de NVTG. Echter, naar aanleiding van dergelijke ernstige incidenten met grote gevolgen is het altijd zinvol om ons eigen handelen nogmaals tegen het licht te houden voor optimalisatie. NVTG vroeg zichzelf af : Hoe helpen we de zorg vooruit? Doel van deze intervisiebijeenkomst was dus vooral kennisverbinding over bewustwording en risicobeheersing. Waar moeten we op letten, wat kunnen we van elkaar leren?

Veel technische normen, maar ook hiaten op raakvlakken?

We zien overal dat de Intensive Care afdelingen heel zwaar zijn belast door de coronapandemie. In diverse ziekenhuizen is de capaciteit verhoogd door ook andere reguliere afdelingen tijdelijk in te zetten voor beademingsondersteuning van patiënten met respiratoire insufficiëntie bij een Covid-19 luchtweginfectie. Hierdoor kunnen patiënten sneller, maar veilig, de IC verlaten, zodat daar weer bedden vrijkomen. De technische voorzieningen op een reguliere patiëntenkamer wijken af van een Intensive Care-omgeving. We neigen te constateren dat voor beademingsondersteuning buiten de IC de bestaande monodisciplinaire normen deze multidisciplinaire situatie niet afdoende lijken af te dekken.

Inventarisatie risico’s en vergroten bewustwording

Door corona zijn veel tijdelijke (bouw)technische maatregelen genomen om de zorg te ondersteunen in de toegenomen vraag naar specifieke behandelingen. De vraag rijst inmiddels hoelang een tijdelijke situatie mag duren en wanneer definitievere aanpassingen noodzakelijk zijn. We zien dat momenteel regulier preventief onderhoud moet worden uitgesteld om de beschikbaarheid zo hoog mogelijk te laten zijn. Hiermee neemt het risico op falen van installaties toe! Daarnaast blijkt ook dat zich voordoet dat de zuurstofconcentratie in een patiëntenkamer sterk kan toenemen en dat daar dus risico-nivellerende maatregelen voor nodig zijn.

NVTG werkgroep intervisie

NVTG bundelt kennis in een werkgroep waarvoor inmiddels tien instellingsleden zich hebben aangemeld. Zij inventariseren Best Practices, Bewustwording en Risicobeheersing ten aanzien van raakvlakken tussen technische voorzieningen in patiëntenkamers, gebruik van medische apparatuur en (technische storingsprotocollen voor continuering van) medische behandelingen. Resultaat zal een NVTG eindrapport zijn dat te zijner tijd kan worden gedownload in de Kennisbank op de NVTG-website. Zo komt praktische kennisdeling laagdrempelig voor een grotere groep mensen beschikbaar en helpen we op die manier samen de zorg vooruit.