langdurige zorg - foto monteur ventilatiesysteem

Aan welke eisen moeten instellingen voor langdurige zorg voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? Via het programma Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) gaat TNO dit onderzoeken. Woonzorg Nederland, Binnenklimaat Nederland en TVVL ondersteunen het project inhoudelijk en financieel.

Op dit moment zijn er geen richtlijnen voor binnenklimaat in de langdurige zorg. Dat kan lastig zijn voor zorginstellingen en zorgvastgoedeigenaren, maar ook voor aannemers en installateurs bij verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van huisvesting voor de langdurige zorg. Als tussen partijen niet duidelijk is wat er aan kwaliteit gewenst is, kan dat achteraf discussie geven. Het hebben van richtlijnen draagt bij om beter te kunnen sturen op het binnenklimaat en uiteindelijk ook tevreden cliënten en medewerkers.

Richtlijnontwikkeling

Het onderzoek richt zich op het binnenklimaat van ruimtes voor langdurige zorg. Het doel is om uiteindelijk een richtlijn op te stellen met betrekking tot onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid fijnstof en ventilatie. Die is bruikbaar bij afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bestekken, controles en/of bij klachten.

Onderzoeksopzet

In de eerste fase behelst literatuuronderzoek door TNO samen met de TU Delft, TU/e en de Hogeschool Utrecht. Zij doen studie naar de bewijslast voor eisen aan het binnenklimaat in de langdurige zorg. Op basis van deze literatuurstudie stellen zij in de tweede fase een leidraad op. Op basis daarvan zijn eisen te stellen aan het binnenklimaat in zorgvoorzieningen. Stakeholders worden hierbij betrokken via een klankbordgroep. Door deze aanpak zijn de gestelde eisen ‘evidence based’.

Tijdpad

Naar verwachting zijn de eerste resultaten van de eerste fase van het onderzoek in de zomer bekend. Daarna volgt voor het einde van 2022 een leidraad, op basis waarvan Stichting Binnenklimaattechniek een Programma van Eisen (PvE) voor de doelgroep langdurige zorg op zal stellen. Dit PvE kunnen partijen kosteloos gebuiken om daarmee invulling te geven aan de kwaliteit van het comfort.