compensatie - foto eurobiljetten

Het Nationaal Groeifonds heeft 47 miljoen euro toegekend aan het project Health-RI. Dit project wil een gezondheidsdata-infrastructuur opzetten, waarmee data rondom bijvoorbeeld leefstijl, gezondheid en ziekte gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Dit geeft een impuls aan de Nederlandse economie en de ontwikkeling van de Health-Tech sector, denkt het Groeifonds.

In 2021 en 2022 ontvingen meerdere projecten geld uit de eerste en tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Verschillende projecten kregen een voorwaardelijke toekenning en moesten hun voorstel aanpassen. Daaronder ook het project Health-RI. In januari zijn de hernieuwde plannen ingediend. De adviescommissie heeft deze beoordeeld en geconcludeerd dat ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het kabinet neemt het advies van de commissie over. Daarmee krijgt Health-RI 47 miljoen euro de komende jaren.

Gezondheidsdata-infrastructuur

Het project Health-RI werkt aan een gezondheidsdata-infrastructuur voor het bundelen, delen en hergebruiken van Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid. De grote hoeveelheid nieuwe fundamentele kennis rond leefstijl, gezondheid en ziekte, gecombineerd met technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI) draagt bij aan zowel onze gezondheid als aan Nederlandse bedrijven die hiermee actief zijn.

Zorgdata voor onderzoek

Het vinden, opvragen en gebruiken van (zorg)data voor onderzoek staat centraal. Het gaat niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg. Health-RI ontwikkelt de elementen van de infrastructuur stapsgewijs; pragmatisch en gericht op de gebruikers. Het project doet dat samen met publieke en private partijen, zowel nationaal als internationaal. De basis van de infrastructuur is een netwerk met een centrale hub en regionale knooppunten. Health-RI fungeert in het netwerk als centrale hub, de umc’s en de regio Eindhoven als regionaal knooppunt.

Organisatorische, sociale en culturele aspecten

Het Health-RI-project vraagt expliciet aandacht voor de organisatorische, sociale en culturele aspecten van het realiseren van de nationale gezondheidsdata-infrastructuur. Belangrijke aspecten van het project zijn een systematische aanpak voor het integreren van vereisten uit regelgeving, het waarborgen van de privacy van burgers en patiënten en een duurzame bekostigings-systematiek.

Investeringen

In de zomer van 2021 is voor dit project € 22 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds. Daarnaast is in februari 2023 de reservering van € 47 miljoen omgezet in een definitieve toekenning. Het Nationaal Groeifondsvoorstel Health-RI investeert in:

  • de ontwikkeling van een geïntegreerde, nationale gezondheidsdata infrastructuur voor onderzoek en innovatie;
  • het wegnemen van sociale en organisatorische belemmeringen door middel van een afsprakenstelsel; en
  • een centraal punt voor data-uitgifte.

Bijdrage aan economische groei

Volgens het Nationaal Groeifonds draagt de realisatie van een gezondheidsdata-infrastructuur niet alleen bij aan de gezondheidszorg, maar is het ook een middel om de innovatiekracht van Nederland te vergroten. Het makkelijker en beter delen en hergebruiken van zorg- en onderzoeksdata versnelt onderzoek en innovatie. Dit komt ten goede aan economische groei, maar bovenal aan de gezondheidsbevordering van burgers en patiënten. Ook trekken de nieuwe vormen van onderzoek en innovatie investeringen aan. Dit wordt geschat op ongeveer € 40 miljoen per jaar. Daarnaast kan onderzoek efficiënter uitgevoerd worden, wat een een besparing in tijdswinst en verminderde dataopslag van ongeveer € 80 miljoen per jaar betekent.

Bron: Nationaal Groeifonds