In zijn proefschrift beschrijft Schrier onderzoeken naar de invloed van psychologische aspecten binnen de revalidatie. Binnen de geneeskunde spelen psychologische aspecten een rol, een aanname die al in 1978 door de arts George Engel is beschreven. Engel merkte op dat, hoewel medische kennis van artsen vooruitging, de tevredenheid van patiënten achterbleef en hij veronderstelde dat meer aandacht voor psychologische aspecten de patiëntenzorg zou verbeteren.

In de revalidatie heeft een patiënt meestal met tegenslag zoals ziekte, ongeluk of aangeboren afwijking te maken. De daaruit voortvloeiende beperkingen in het dagelijks functioneren vereisen acceptatie en aanpassing om een zo optimaal mogelijk bestaan te leiden, een bestaan met een voor diegene bevredigende kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven zegt iets over hoe (on)tevreden iemand is met haar of zijn leven en wordt ingedeeld in verschillende domeinen.

Om te onderzoeken in hoeverre kwaliteit van leven bij revalidatiepatiënten is aangedaan, onderzocht Schrier verschillende van deze domeinen. Het psychologische, het fysieke en het sociale domein van kwaliteit van leven bleek aangedaan bij revalidatiepatiënten. Vervolgens is onderzocht of psychologische aspecten invloed hadden op kwaliteit van leven als uitkomstmaat binnen de revalidatie. Er bleek onder andere een negatieve invloed te bestaan van pijn, angst en depressie en een positieve invloed van sociale steun en veerkracht op kwaliteit van leven. In de praktijk betekent het dat psychologisch onderzoek andere diagnostische gegevens en daarmee andere aangrijpingspunten voor de behandeling van revalidatiepatiënten oplevert, dan alleen de medische benadering.

Schrier concludeert dat bij revalidatiepatiënten kwaliteit van leven wordt bepaald door medische én psychologische aspecten.

CV Ernst Schrier

Ernst Schrier (1953) studeerde Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Vanaf 2003 is hij werkzaam als revalidatiepsycholoog in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn promotieonderzoek deed hij aan de Rijksuniversiteit Groningen bij Prof. dr. P.U. Dijkstra en Prof. dr. J.H.B. Geertzen. De titel van het proefschrift luidt: “Psychological Aspects in Rehabilitation, A wide view expands the mind”.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/(…)20-bc2a-ccf811fae275

Promotie: drs. E. Schrier
Wanneer: 19 juni 2019
Aanvang: 16:15
Promotors: prof. dr. P.U. (Pieter) Dijkstra, prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Medische Wetenschappen / UMCG