Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over hun bezoeken aan 150 verpleeghuizen ondersteunt de noodzaak

die ActiZ ziet om te blijven investeren in kwaliteitsverbetering. We zijn blij om te zien dat de ingezette kwaliteitsverbetering ook effect sorteert: bij tweederde van de onderzochte verpleeghuizen is het toezichttraject inmiddels afgesloten. De IGZ geeft aan dat een aantal verpleeghuislocaties moeite heeft om de kwaliteitsverbetering vast te houden. Om dat te realiseren, is ActiZ voorstander van de voorgestelde gezamenlijke en geïntegreerde aanpak tot verbetering van de kwaliteit in deze verpleeghuizen.

Zwaardere zorgvraag
Waar de basisveiligheid in het geding is, is het goed dat de IGZ passende maatregelen neemt en zo nodig intervenieert in de instelling. Tegelijkertijd vindt ActiZ dat de conclusies van de IGZ gezien moeten worden in de context; als gevolg van de hervormingen is de zorgzwaarte van cliënten in verpleeghuizen de afgelopen tijd veel zwaarder geworden. Ook de IGZ constateert dat. De personele bezetting en het opleiden van hogere gekwalificeerd personeel heeft daar geen gelijke tred mee kunnen houden. Opleiden kost immers tijd. Daarnaast spelen de arbeidsmarktproblematiek en de financiële draagkracht van zorgorganisaties een grote rol. Vooral in grootstedelijke gebieden hebben zorgorganisaties moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Anderen hebben onvoldoende middelen om te investeren in noodzakelijke aanpassingen van hun gebouwen, om te voldoen aan  de zwaardere zorgvraag van hun cliënten.

Betrokken medewerkers
ActiZ vindt het goed om te zien dat de IGZ in haar rapport aangeeft dat zorgprofessionals veel aandacht hebben voor en betrokken zijn bij cliënten. Zij proberen vanuit die zorgrelatie zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten, aldus de IGZ. Iets dat ook blijkt uit het ActiZ Benchmark onderzoek. Hieruit blijkt dat 25.000 cliënten de zorg in verpleeghuizen heel positief waardeerden.

Evenals de IGZ is ActiZ ervan overtuigd dat je kwaliteitsverbetering niet bereikt door controle op controle. ActiZ werkt daarom met onder andere beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties aan een nieuw kwaliteitskader voor de sector. Ook daarin staat de zorgrelatie centraal, van waaruit zorgprofessionals en bestuurders moeten sturen op de basisveiligheid en kwaliteit van leven in de verpleeghuiszorg.

Jan de Vries, algemeen directeur van ActiZ: “Dat onze zorgprofessionals en bestuurders doordrongen zijn van de noodzaak om te blijven leren en verbeteren, blijkt ook uit de grote participatie van zorgorganisaties in lopende innovatie- en verbeterprojecten van ondermeer het programma Waardigheid & Trots. Het IGZ-rapport is een duidelijk signaal dat we door moeten gaan met die verbeterslag.”

Samen investeren
ActiZ is blij met het voorstel om te komen tot een regionale en geïntegreerde aanpak van verbeterplannen voor die verpleeghuislocaties die moeite hebben met het structureel verbeteren van hun kwaliteit. Zo’n aanpak heeft ActiZ ook eerder bepleit.  Een aanpak waarin verpleeghuizen, zorgkantoren, gemeenten en onderwijsinstellingen samenwerken aan en investeren in een structurele kwaliteitsverbetering. Deze gezamenlijke aanpak komt tegemoet aan de complexiteit van de problematiek. De staatssecretaris van VWS stelt voor om hiermee te starten in de grote steden. ActiZ pleit ervoor om deze aanpak direct ook uit te breiden naar andere regio’s.

Naast deze gezamenlijke aanpak is ActiZ voorstander van een landelijke actieprogramma om te investeren in de kwaliteit van het personeel, in de werving van hoger opgeleiden, in bij- en nascholing en in zorgopleidingen die beter aansluiten op de veranderde zorgvraag van verpleeghuisbewoners. Dat sluit aan bij de hoofdconclusies en aanbevelingen van de IGZ.

Aanspreekbaar
De conclusies van de IGZ maken volgens ActiZ duidelijk dat we blijvend moeten investeren in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Jan de Vries: “De hogere zorgvraag van onze verpleeghuiscliënten en de complexe context waarin zorgorganisaties werken, vragen om een gezamenlijke aanpak en investeringen. De kwetsbaarheid van onze cliënten maakt het nodig om voortdurend te blijven leren en verbeteren. Daarop zijn onze leden voor hun cliënten en hun familieleden aanspreekbaar!”

Bron: ActiZ