Op vrijdag 4 november 2016 zullen de eerste drie kandidaten van de nieuwe post-master opleiding ‘Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering’ hun diploma

ontvangen en geregistreerd worden in het Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

De opleiding voorziet in de toenemende behoefte aan organisatie-breed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie. De opleiding komt hiermee ook tegemoet aan de richtlijnen vanuit de overheid en de verschillende beroepsgroepen in de zorg! De kandidaten zijn onderdeel van een groep van maar liefst 13 professionals welke dit jaar toegevoegd worden aan het beroepsregister BMTZ.

Nieuwe professional: de ingenieur van het zorgproces
Het post-master traject Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering (QME-CE) is een vervolgopleiding voor academisch opgeleide biomedisch technologen (of soortgelijke professionals) die de ambitie hebben om – op strategisch/tactisch niveau – binnen een ziekenhuis te werken als een ‘breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige’ op het gebied van medische technologie. Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medische technologie1. Daaropvolgend heeft VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie2. Eind 2014 heeft de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) een opleiding opgezet speciaal gericht op deze professionals, te weten de track ‘Clinical Engineering’ binnen de bredere post-master opleiding Qualified Medical Engineering (QME-CE). Na het succesvol afronden van dit traject kan men bij BMTZ opgenomen worden in het beroepsregister als ‘Biomedisch Technoloog in de Zorg’.

Beroepsregister
Een geregistreerd Biomedisch Technoloog in de Zorg is opgeleid tot een ziekenhuisbreed-werkende technisch specialist die processen en structuren ontwerpt voor een optimale inzet van medische technologie in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. Zijn/haar aanpak kenmerkt zich door focus op procesbenadering, systeemontwerp en door het projectmatig en ontwerp-gericht werken, waarbij de werkzaamheden zich afspelen op drie niveaus:

 • strategisch: het (mede)ontwerpen van het beleid van de zorginstelling rond medische technologie;
 • tactisch: het ontwerpen van processen en procedures waarmee de doelen van het beleid gerealiseerd

  worden;

 • operationeel: het (mede) uitvoeren van de processen en procedures.

De groep professionals die nu wordt toegevoegd aan het beroepsregister van BMTZ werkt binnen diverse aandachtsgebieden en laat daarmee goed zien hoe breed het spectrum is van technologie en ingenieurs in de zorg. Naast de drie kandidaten vanuit de opleiding QME-CE, bestaat de groep uit biomedisch technologen met een civiel- & installatietechnisch aandachtsgebied, algemeen klinisch fysici en biomedisch technologen die zich voornamelijk richten op medische apparatuur binnen de zorg en biomedisch technologen die zich meer bezig houden met medische informatie technologie. Een spectrum dat goed aansluit bij de brede aanpak die ook door de NVZ, NFU en IGZ is gekozen bij het opstellen van het convenant en toetsingskader Medische hulpmiddelen.

Opleiding
De QME-CE opleiding is vormgegeven rondom specifieke thema’s die van belang zijn voor het beroep van Biomedisch Technoloog in de Zorg, aangevuld met delen die gericht zijn op het ontwerpproces en de persoonlijke ontwikkeling en verdere professionalisering van de trainee:

 •   Risicomanagement,
 •   Medische technologie,
 •   Procesmanagement,
 •   Innovatiemanagement,
 •   Projectmanagement,
 •   Veranderen/Leiderschap,
 •   Intervisie/Samenwerking/Communicatie.

  Naast een curriculair gedeelte met cursussen, workshops en trainingen, voeren de trainees tijdens de opleiding een groot ontwerpproject en meerdere actuele casussen uit in het opleidingsziekenhuis. Inmiddels is gebleken dat dit nieuwe post-master traject duidelijk tegemoet komt aan een behoefte in de zorg. Na de start met een pilot in 2014 (waar deze drie gediplomeerden het resultaat van zijn) is in februari van dit jaar een nieuwe lichting van vier trainees gestart bij weer vier nieuwe opleidingsziekenhuizen:

 •   Diakonessenhuis, Utrecht
 •   Laurentius Ziekenhuis, Roermond
 •   Rijnstate, Arnhem
 •   AMC, Amsterdam

  En ook voor volgend jaar hebben al weer minstens drie opleidingsziekenhuizen toegezegd, waarmee al ruim 10 verschillende ziekenhuizen blijk geven van deze actuele behoefte.

  Event

  De diploma-uitreiking en registratie van de eerste 3 kandidaten van dit traject zal plaatsvinden tijdens het jaarlijkse openbare event van SMPE/e op vrijdag 4 november 2016 op de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e). Zie www.tue.nl/smpee (nieuws en evenementen).

 • BMTZ: www.bmtz.nl
 • QME: www.tue.nl/qme
 • SMPE/e: www.tue.nl/smpee BMTZ: www.bmtz.nl QME: www.tue.nl/qme

Bron SMPE