In 2018 zijn de bouwkosten voor alle soorten projecten sterk gestegen. Dat blijkt uit berekeningen van het Bureau Documentatie Bouwwezen. Dit bureau heeft tevens de specifieke bouwkosten in de gezondheidszorg in kaart gebracht. De structurele en conjuncturele stijging van deze kosten bedraagt in 2018 in totaal ruim 5%.

Op basis van deze info heeft het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) nieuwe indexen en richtgetallen gepubliceerd, uitgesplitst in cure en care. Voor de cure zijn de bouwkosten per 1 januari 2019 berekend op € 2.727 per m² ( inclusief BTW). Voor de care geldt € 1.912 per m² (inclusief BTW). Met behulp van deze getallen kunnen instellingen de budgetten berekenen  voor hun bouwprojecten.

Problematisch is dat deze prijsstijging, die het gevolg is van huidige krapte op de bouwmarkt, samenvalt met maatschappelijke veranderingen die ook zullen leiden tot hogere vastgoedkosten. Zo worden in de ziekenhuissector grote verschuivingen in het aanbod verwacht. De Nederlandse Zorgautoriteit voorspelt een afname van het aantal ziekenhuizen: personeelskrapte, verhoogde kwaliteitseisen, fusies, etc. leiden tot gewijzigde locaties en dus tot ingrepen in het vastgoed. In de care zijn de effecten van de hervorming van de sector in volle gang. Vooral het opheffen van de verzorgingshuizen leidt tot aanpassing van de voorzieningen.

Deze herstructurering van het vastgoed moet bovendien gelijktijdig gerealiseerd worden met de uitvoering van de Green Deal afspraken voor de zorg. Duurzaamheid, energieverbruik en circulaire economie leiden ook tot nieuw- en verbouw. Er is tot nu toe in de zorg weinig praktijkervaring opgedaan maar ook hier moet een kostenstijging worden verwacht.
Een complicatie hierbij is dat de overheid thans geen zicht heeft op de financiële gevolgen van de vergroening. Gegevens over individueel zorgvastgoed en zorgbouw zijn sinds de afschaffing van het bouwregime, met vergunningen en nacalculatie, in 2010 niet meer geactualiseerd. In totaal wordt de boekwaarde van al het zorgvastgoed op ruim 30 miljard geschat.

Of alle instellingen de vastgoedproblematiek in het periodieke overleg met verzekeraars over de prijsvorming kunnen oplossen moet worden betwijfeld. En op de chaos van faillissementen zitten patiënten en politiek na Slotervaart en Lelystand niet te wachten.
Een oriëntatie op de mogelijkheden van structureel en faciliterend overheidsbeleid voor de noodzakelijke aanpassingen van het zorgvastgoed is derhalve urgent en noodzakelijk.
Verbetering en completering van de informatie over het zorgvastgoed is daarbij een essentiële randvoorwaarde.