Medio 2015 kondigde de NZa aan de financiering en beheer van de groupers over te dragen aan private partijen.

Daarop richtten (branche)verenigingen voor medisch specialistische zorg (ActiZ, Fenac, NFU, NVZ, Revalidatie Nederland, ZKN en Zorgverzekeraars Nederland) ‘Stichting Grouper’ op.

Een grouper is een applicatie die zorgproductcodes (dbc-codes) toekent aan verleende zorg. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving met door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen. Met een toegekende zorgproductcode kunnen ziekenhuizen en zorgorganisaties verleende zorg declareren.

Bestuur Stichting grouper
De overdracht op 1 januari 2016 van de groupers naar Stichting Grouper is succesvol verlopen. “Een mooi samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, waarbij partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om de keten efficiënt in te richten”, aldus de voorziter van de Stichting Grouper- Vincent Buitendijk (NVZ/RN). “Een oogst van maanden werk.” Woensdag 2 maart 2016 kwam het bestuur van Stichting Grouper voor het eerst bijeen. Namens ActiZ participeert Patricia Esveld, bestuurslid ActiZ, in het bestuur van de Stichting.

Positie Grouper
Declareren en het bepalen van ‘het onderhanden werk’ (OHW) via een uniforme grouper levert twee voordelen op: uniformiteit én minder administratieve lasten. Het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de groupers verzorgt VECOZO – in opdracht van de Stichting. Via het VECOZO-portaal onderhouden zorgaanbieders zelf hun aansluitgegevens voor toegang tot de ‘declaratie grouper’. Sinds voorjaar 2016 leveren zorgaanbieders via dit VECOZO-portaal aanvullende OHW-bestanden. Het onderhoud verzorgt CSC Healthcare Group, als onderaannemer van VECOZO. De kosten (beheer, onderhoud en doorontwikkeling) neemt ZN voor zijn rekening.

Bron: Actiz