Deerns ontwikkelde een transformatiescan in samenwerking met HEVO (huisvestings-advies en projectmanagement), architectenbureau Inbo en gebruikers binnen de zorginstellingen.

 

Met de scan wordt in een kort en intensief interactief proces met de klant, patiënten/cliënten en medewerkers nagegaan of een transformatie naar nieuwe markten en doelgroepen financieel, bouwkundig en technisch haalbaar is. En zo ja: hoe.

Binnen enkele weken heeft de klant volledig inzicht in de mogelijkheden en obstakels. Op basis van deze informatie kan men tijdig de juiste beslissingen nemen om leegstand te voorkomen.

 

Hulpmiddel bij samenwerken
De transformatiescan is een echt hulpmiddel bij het samenwerken. Door in het proces maximaal gebruik te maken van elkaars expertises, komen Deerns, HEVO, Inbo en de klant samen tot de meest kansrijke oplossing voor het huisvestingsvraagstuk. Deerns en zijn partners steken ook zelf veel op van die samenwerking. Het intensieve contact met de klant en zijn stakeholders levert belangrijke informatie op over de wensen en behoeften van de gebruikers van het gebouw. Dit inzicht biedt een solide basis voor de harde uitgangspunten voor het latere advies en het ontwerp.

 

Omgeving heeft grote invloed
Alle adviezen en ontwerpen van Deerns zijn gericht op een duurzamer, veiliger en comfortabeler gebouw voor de eindgebruiker. Deze focus sluit aan op de bevindingen van arts-onderzoeker Machteld Huber. Zij toonde aan dat ‘je gezond en prettig voelen’ niet alleen te maken heeft met lichamelijke gezondheid, maar ook met de omgeving waarin je verblijft. Volgens Huber zijn veel beleidsmakers, verzekeraars en behandelaars hiervan niet altijd goed doordrongen.

 

Te veel of te weinig prikkels
Ook uit eigen interviews van Deerns, HEVO en Inbo met patiënten bleek dat hun gevoel van welbevinden nauw samenhangt met te veel of te weinig prikkels in hun omgeving. Zo moeten er in gangen weliswaar voldoende herkenningspunten zijn om te voorkomen dat patiënten verdwalen, maar dienen harde pulsachtige geluiden, te grote contrastverschillen in dag- en kunstlicht en andere hinderlijke prikkels zoveel mogelijk te worden vermeden. Een oudere cliënt gaf aan dat zij het eng vond om ’s avonds en ’s nachts door een donkere gang te lopen. Anderen klaagden over het harde gekletter van bestek en servies in de restaurantruimte. Verpleegkundigen vertelden dat ze in slecht verlichte kamers soms fouten maken bij het klaarleggen van kleren.

 

Waardevolle input voor Programma van Eisen
Deze gedetailleerde informatie over de behoeften van de eindgebruikers vormen waardevolle input voor het Programma van Eisen voor de transformatie naar hoogwaardige en toekomstbestendige zorggebouwen met een uitdagend budget. Ook in de incompany trainingen die Deerns, HEVO en Inbo vanuit de Transformatiescan bij zorginstellingen en corporaties geven, wordt dankbaar geput uit de informatie uit interviews. De integrale benadering van het zorghuisvestingsvraagstuk met behulp van de Transformatiescan gaat dus veel verder dan alleen het opstellen van een basisprogramma van eisen en het ontwikkelen van standaardoplossingen. Door ook behoeften, problemen en mogelijkheden integraal tegen elkaar af te wegen, wordt een hogere kwaliteit bereikt tegen dezelfde of zelfs lagere investerings- en exploitatiekosten.

 

Het zorgsysteem in Nederland staat onder druk. Hoewel de bevolking vergrijst en het aantal chronisch zieken stijgt, trekt de overheid haar handen steeds meer af van deze kwetsbare groepen. De snelle veranderingen in de zorg stellen zorgaanbieders voor de uitdaging hoe ze hun bestaande zorggebouwen succesvol kunnen aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen, zodat deze hun gebruiks- en financiële waarde in de toekomst behouden.

 

De Transformatiescan Bestaande Zorggebouwen helpt ze bij het maken van de juiste keuzes.

Tekst: Deerns, dit artikel is ook verschenen in FMT Gezondheidszorg editie 2/2017