Universitair Medische Centra (UMC’s) in Nederland scoorden in 2018 gemiddeld een 7,8 voor hun financiële gezondheid. De financiële basis bij de belangrijke kenniscentra van de Nederlandse gezondheidszorg blijft vooralsnog onverminderd stabiel. Vijf van de acht centra noteerden een rapportcijfer van 8 of hoger.  

 

Het rapportcijfer over 2018 is echter wel opvallend lager dan een jaar eerder. De UMC’s behaalden destijds een 9,2. De daling wordt veroorzaakt door een afname van de gemiddelde resultaten en door een andere berekeningswijze van de rapportcijfers waarbij de EBITDA/opbrengsten ratio in de benchmark is opgenomen. De acht UMC’s scoren met een 7,8 overigens nog altijd hoger dan de algemene ziekenhuizen (7,4).  De medische kenniscentra hebben een onverminderd degelijke uitgangspositie om hun publiek-maatschappelijke rol in de zorg en gezondheid van morgen op te pakken.

 

Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs op basis van een UMC-special in aanvulling op de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen. Daarin rangschikt BDO de 64 Nederlandse algemene ziekenhuizen op basis van hun financiële jaarverslagen van 2018.

Rendement UMC’s daalt, rendement algemene ziekenhuizen stijgt 

Het gemiddelde rendement van de acht UMC’s daalde van 2,6% in 2017 naar 1,6% over 2018, terwijl het rendement van de algemene ziekenhuizen in hetzelfde jaar juist steeg van 1,2% naar 1,5%. De daling bij de UMC’s komt voort uit het feit dat zowel de personeelskosten als de overige bedrijfskosten sterker zijn gestegen dan de opbrengsten. Net als bij de algemene ziekenhuizen is bij de UMC’s sprake van een stijging van ruim 8% in de kosten van personeel niet in loondienst. Hieruit blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt ook bij UMC’s deels wordt opgevangen met meer inhuur van externe medewerkers.

 

De solvabiliteit van de UMC’s ligt met 33,2% nog steeds fors hoger dan die van de algemene ziekenhuizen (27,7%). De current ratio en de debt service coverage ratio van de acht UMC’s zijn met respectievelijk 1,55 en 3,63 ook hoger dan het gemiddelde van de algemene ziekenhuizen, respectievelijk 1,28 en 2,28. Uitsluitend voor de EBITDA/opbrengsten ratio wordt door UMC’s met 8,1% lager gescoord dan algemene ziekenhuizen (9,2%).

 

Belangrijke speler in zorgnetwerken van de toekomst

De UMC’s staan er – ondanks het gedaalde rapportcijfer – met een 7,8 nog steeds financieel gezond voor en hebben een stevige basis op weg naar het nieuwe zorglandschap. Toch is er ook bij deze ziekenhuizen reden voor enkele kanttekeningen. Waakzaamheid is geboden. “Na de glanzende cijfers over 2017 is 2018 het jaar van de realitycheck. Alle ziekenhuizen krijgen de komende jaren te maken met de effecten van het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. Daarin is afgesproken dat de jaarlijkse groei van de afgelopen jaren wordt omgebogen naar 0% in 2022. De verwachting is dat dit financieringskader – net als bij algemene ziekenhuizen – stevig gaat knellen,” voorziet Chris van den Haak, voorzitter van de branchegroep Zorg van BDO.

 

Daarnaast ligt er voor de UMC’s een belangrijke publiek-maatschappelijke rol. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft acht maatschappelijke opgaven beschreven waarmee de UMC’s een bijdrage moeten leveren aan het Nederlandse zorglandschap. “Het zijn belangrijke spelers in de zorgnetwerken van de toekomst. De UMC’s zijn met hun financiële gezondheid en diepe, specialistische, medische en organisatorische kennis de aangewezen partijen om de regie te nemen over de noodzakelijke herinrichting van het zorglandschap. Zij kunnen het voortouw nemen op thema’s als innovatie, samenwerking in de regio, het opleiden van professionals en digitale gegevensuitwisseling,” stelt Van den Haak.

 

Over de Benchmark Ziekenhuizen van BDO

In de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen onderzoekt BDO de financiële performance van de algemene ziekenhuizen in Nederland. Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft BDO dit ook gedaan voor de UMC’s. Doel van de benchmark is niet alleen een algemeen beeld te schetsen, maar ook de veerkracht van ziekenhuizen te bevorderen, cijfermatig inzicht te geven in de sector én houvast te bieden in de discussies over de noodzakelijke duurzame veranderingen in de zorg.