De ledenvergadering van de NVTZ, toezichthouders in zorg en welzijn, heeft de voorwaarden vastgesteld waaraan Raden van Toezicht hebben te voldoen om goed toezicht te kunnen leveren. Hiermee neemt de vereniging de aanbevelingen over van de accreditatiecommissie onder leiding van Godfried Barnasconi (voorzitter Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis). Deze voorwaarden sluiten aan bij het accreditatieprogramma van de zorgbestuurders, al spreekt de NVTZ liever over ‘Goed Toezicht’. Kern van de gekozen systematiek is de intrinsieke motivatie van leden van de Raad van Toezicht om zich blijvend te ontwikkelen en toezicht houden als een professie te zien.

Drie onderdelen
Het programma Goed Toezicht bestaat uit drie onderdelen. Allereerst geldt dat toezichthouders goed toegerust moeten zijn voordat ze aan deze nieuwe verantwoordelijke taak beginnen. Daarnaast geldt, in lijn met de governancecodes van zorg en welzijn, dat de Raad van Toezicht onder onafhankelijke deskundige externe begeleiding minimaal eens per drie jaar wordt geëvalueerd. Daar voegt de NVTZ aan toe dat een Raad van Toezicht in de periode tussen twee evaluaties op een continue wijze reflecteert op zijn eigen functioneren en zichzelf naar aanleiding daarvan bijstuurt. Ten slotte zijn er enkele voorwaarden rondom transparantie opgenomen die gaan over de aanspreekbaarheid van de Raad van Toezicht voor interne en externe belanghouders en over de verantwoording die tenminste in het jaarverslag wordt afgelegd over het gevoerde beleid.

Verschillende aanleidingen
Er zijn verschillende aanleidingen die hebben geleid tot de ontwikkeling van dit programma van Goed Toezicht. Allereerst werd dit gevoed door de brede maatschappelijke onrust die ontstond door de grote bestuurlijke schandalen. Hierna werd regelmatig de vraag gesteld hoe dit kon gebeuren onder de ogen van een gerenommeerde Raad van Toezicht. Dit leidde tot debatten in de Tweede Kamer met de minister en staatssecretaris van VWS over goed bestuur. De NVTZ stelde in deze zelfde periode al de kaders vast van professionalisering van toezichthouders op basis van het advies van de toenmalige commissie voorgezeten door voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer.

De voorwaarden van Goed Toezicht zijn zo samengesteld dat het functioneren van de gehele Raad van Toezicht centraal staat. Het programma van Goed Toezicht gaat vanaf 2017 voor alle Raden van Toezicht gelden en wordt in de komende drie jaar uitgerold, deels ondersteund door het Ministerie van VWS.

Bron: NVTZ