Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan.

Daarin is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Doel van de nieuwe wet is openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Veiligezorg ontving vragen of geweld tegen zorgmedewerkers ook valt onder de werking van deze wet, lezen we in de nieuwsbrief  van deze organisatie. De vragen zijn voorgelegd aan het ministerie VWS en zij hebben daarop het volgende geantwoord.

 1. Het soort geweld is niet gedefinieerd in deze wet. Wordt volstaan met de definities zoals deze geformuleerd zijn in Strafrecht en Strafvordering?

  Ja.
 2. Valt uitschelden / bedreigen en beledigen ook onder geweld en moet dit dan ook gemeld worden?

  Uitschelden, bedreigen en beledigen van een cliënt valt ook onder geweld.
 3. Bij de definitie van een incident wordt gesproken over de kwaliteit van de zorg met eventuele schade bij de cliënt. Gaat het hierbij dan niet om schade bij de zorgmedewerker danwel instelling?

  Nee. In het kader van de Wkkgz gaat het om schade bij cliënten. Dat neemt niet weg dat de zorgaanbieder bij het veilig melden van het incident er verstandig aan doet om incidenten die schade veroorzaken aan zorgmedewerker of de zorginstelling ook daarbij te betrekken. Onder andere om een goede analyse te kunnen maken van incidenten en om de betreffende medewerker goed op te kunnen vangen en te ondersteunen.
 4. In Artikel 8.1.d wordt gesproken over het melden van geweld in de zorgrelatie. Is dit geweld tegen de cliënt of ook vanuit de cliënt naar de zorgmedewerker? Want ook daardoor kan de zorgrelatie onder druk komen te staan.
  Het gaat hierbij om geweld tegen de cliënt of tussen cliënten onderling. Geweld vanuit een cliënt naar de zorgmedewerker valt er niet onder. Dit valt onder het gewone strafrecht.
 5. In Artikel 8.3.b lijkt ook sprake te zijn van geweld tegen zorgmedewerker. Er staat expliciet ‘anders dan de cliënt’.

  Nee, dit gaat niet over geweld tegen de zorgmedewerker. Het gaat hier om het doorgeven van de persoonsgegevens van de personen die bij het geweld tegen de cliënt betrokken waren. De persoonsgegevens van de cliënt hoeven op grond van artikel 8.3b niet gemeld te worden.
 6. In Artikel 8.7.1 staat: ‘…die nodig is om vast te kunnen stellen of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg of anderszins voor het leveren van goede zorg een bedreiging kan betekenen..’ Impliceert dit ook geweld tegen de zorgmedewerker waardoor de zorgrelatie onder druk komt te staan?

  Artikel 8.7.1 gaat over wat de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) met meldingen doet. IGZ beziet op basis van de meldingen of sprake is van een situatie van gevaar voor cliënten of bedreiging voor goede zorg. Dat wordt breed bezien. Dit artikel gaat echter niet over de invulling van wat onder geweld moet worden verstaan.
 7. Is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) alleen verplicht bij WLZ en GGZ, maar niet bij ziekenhuizen? En hoe zit het dan met de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (Paaz) medewerkers?

  De VOG-plicht geldt inderdaad niet voor ziekenhuizen. Het geldt wel voor Paaz medewerkers,  aangezien het daar gaat om ZVW-intramurale-GGZ-zorg.
 8. Hoe verhoudt een en ander zich met het waarschuwingsregister zorg en welzijn?
  Het raadplegen van het Opens external link in new windowWaarschuwingsregister zorg en welzijn is één van de manieren waarop de zorgaanbieder zijn vergewisplicht op grond van de Wkkgz, bij het aannemen van nieuwe zorgverleners, kan invullen.
 9. Waar kan ik meer informatie vinden over de Wkkgz?

  Op de website Opens external link in new windowwww.kwaliteitenklachtenzorg.nl kunt u meer informatie vinden.

 

Bron en foto: Veiligezorg