De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de IGZ is de bestuurbaarheid van het ziekenhuis in het geding vanwege een bestuurscrisis.

Goed bestuur is een voorwaarde voor goede zorg

Sinds begin september 2016 heeft de inspectie berichten ontvangen van de raad van bestuur, de raad van toezicht en later ook van het medisch-stafbestuur over de bestuurlijke verhoudingen binnen ZGV. Uit deze berichten bleek dat de samenwerking tussen de raad van bestuur en de medische staf niet goed verliep. Hierdoor is een bestuurscrisis ontstaan. Tijdens de bestuurscrisis heeft de medische staf niet aan alle overleggen in het ziekenhuis deelgenomen. Ook overleggen waar kwaliteit en veiligheid van de zorg op de agenda staan.

De IGZ heeft tijdens diverse gesprekken met de raad van bestuur, raad van toezicht en het medisch stafbestuur gesproken over de besturing van ZGV. De IGZ is van oordeel dat door deze bestuurscrisis de raad van bestuur niet voldoende verantwoordelijkheid kan nemen voor de kwaliteit en veiligheid van zorg en heeft moeten vaststellen dat het intern toezicht onvoldoende in staat is om voldoende invulling te geven aan de taken en functies. ZGV heeft diverse maatregelen genomen om de situatie te verbeteren maar volgens de IGZ nog onvoldoende om goede zorg te garanderen.

Hoe nu verder?

De IGZ beoordeelt tijdens de periode van verscherpt toezicht het plan van aanpak en voortgangsrapportages van ZGV. Dit doet de IGZ onder andere door het brengen van aangekondigde en onaangekondigde bezoeken.

Bron: IGZ