Zorggroep West-Brabant is van start gegaan met ketenondersteuning voor de GGZ. Als ondersteunende software is gekozen voor de GGZ-module van VitalHealth Software.
Het doel is dat iedere patiënt de juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Per patiënt wordt gekeken of deze binnen de huisartspraktijk geholpen kan worden of doorverwezen wordt naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ. De Module GGZ ondersteunt de stappen van registratie, screening en doorverwijzing tot aan de (eHealth-)behandeling. In de afgelopen periode heeft de zorggroep pilotgelden ontvangen van zorgverzekeraars CZ en VGZ en inmiddels zijn ze aan de slag met de vorming van een sluitende GGZ-keten.
Plan per patiënt
Voorafgaand aan de keuze voor de ketenondersteunende software heeft Zorggroep West-Brabant gekeken naar uitgangspunten van GGZ binnen de huisartspraktijk. De zorggroep wil goede samenhangende zorg organiseren waarin patiënten met psychische problematiek snel en effectief behandeld worden. Hierbij is de patiënt het middelpunt en wordt de zorg daar omheen georganiseerd. De samenwerking binnen het sociale domein bestaat uit de huisarts en POH-GGZ, aangevuld met zo nodig maatschappelijk werk, het wijkteam, welzijn, Basis GGZ en Specialistische GGZ. Met elke patiënt wordt een plan op maat ontwikkeld waarin zijn doelen benoemd staan.
Gezamenlijke software-ondersteuning
Om de problematiek van de patiënt goed in kaart te krijgen, is de juiste screening nodig. Tegelijkertijd is het overbodig dat de patiënt bij elk van de samenwerkingspartners opnieuw zijn verhaal moet doen en opnieuw gescreend wordt. Hij is er het meest bij gebaat dat binnen de eerstelijn de juiste doorverwijzing en behandeling plaats vindt en registratie en screening maar eenmalig hoeft te gebeuren. Om die reden heeft Zorggroep West-Brabant ervoor gekozen om te starten met de Module GGZ voor registratie, screening en beslisondersteuning, doorverwijzing en eHealth. De zorggroep is bezig om mogelijkheden voor consultatie regiobreed te organiseren. Het optimaliseren en faciliteren van de regionale ketensamenwerking is speerpunt van de zorggroep, die naast de GGZ module ook al eerder in 2015 is gestart met de module Ouderenzorg, die vanuit de samenwerking tussen VitalHealth en SHL-Groep wordt geïmplementeerd.
Samenwerking huisarts en POH-GGZ
De huisarts en de POH-GGZ trekken gezamenlijk op per GGZ-traject.
“Het eerste gesprek met de patiënt wordt gevoerd door de huisarts. Deze bepaalt of de patiënt door de POH-GGZ begeleid/behandeld gaat worden of dat direct een doorverwijzing noodzakelijk is. De GGZ-module ondersteunt ons van registratie tot aan behandeling en biedt onder andere beslisondersteuning. Het systeem genereert hierbij op basis van de uitkomsten een echelonadvies wat zo goed mogelijk helpt bij de doorverwijzing van de patiënt naar de voor hem of haar geschikte behandeling.” aldus Wilbert van den Winkel, manager bij Zorggroep West-Brabant.
Gedurende de pilot vinden er maandelijks evaluatiegesprekken plaats waarbij samen met de professionals gekeken wordt naar de werkwijzen, instrumenten en de manier waarop software kan bijdragen om deze processen te ondersteunen voor alle betrokkenen inclusief de patiënt. Het is de doelstelling van de zorggroep om de ervaringen uit de pilot te gebruiken voor het regiobreed faciliteren van de GGZ-ketenzorg.