Tijdens een recente Life Sciences & Health missie naar Guangdong werd duidelijk dat er in Zuid China directe kansen liggen voor Nederlandse expertise in de medische sector.


Onder leiding van het ministerie van VWS, Taskforce Healthcare en CG Guangzhou, heeft de delegatie bezoeken afgelegd aan een aantal medische instellingen, en is er contact gelegd met potentiële partners in bedrijfsleven en overheid. Naar aanleiding hiervan heeft het Consulaat-Generaal een gedetailleerd overzicht van een aantal kansgebieden in de medische sector opgesteld.
Medische sector in China
De medische sector is in China de afgelopen jaren gestaag gegroeid, zowel in termen van omzet als overheidsinvesteringen. De toenemende totale uitgaven aan gezondheidszorg in China vormen een goede indicatie. Bovendien zijn op het moment de uitgaven aan gezondheidszorg in China nog steeds ver onder het wereldgemiddelde. Daarom is verdere groei van de medische sector in China te verwachten.

Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen in China die de groei van de medische sector voortdrijven. Ten eerste heeft China vanwege het eenkindbeleid van de afgelopen decennia een snel verouderende bevolking. Vandaag de dag zijn er 200 miljoen mensen (14%) ouder dan 60, en dit aantal zal meer dan verdubbelen tot 440 miljoen in 2050. Ouderdom staat in direct verband met zorgbehoefte. Patiënten ouder dan 65 vormen op dit moment al het grootste segment van de gezondheidszorgmarkt. De vraag naar medische zorg, en specialistische gerontologie, zal daarom aanzienlijk toenemen.

Er liggen veel kansen in China’s medische sector, die opvallend vaak aansluiten bij Nederlandse expertisegebieden. Voor dit rapport is gekozen om twee gebieden uit te lichten: medische apparatuur en ouderenzorg. Dit is een brede insteek, en het vergt productspecifiek onderzoek om werkelijke kansen op de Chinese markt voor een bedrijf in te schatten. Tevens is het voor de juiste invulling van deze kansenvaak van cruciaal belang om een geschikte Chinese partner te vinden, wiens motieven helder zijn.
Medische apparatuur
De omzet in de medische apparatuursector in China is de afgelopen vijf jaar gegroeid met gemiddeld 19% per jaar. Desondanks is de huidige marktomvang van medische apparatuur in China slechts 12 Euro per hoofd van de bevolking, hetgeen nog aanzienlijke toekomstige groei belooft. (Ter vergelijking: de kosten van medische apparatuur in de VS bedragen maar liefst 250 Euro per hoofd, en 170 Euro in Duitsland.) Terwijl multinationals een portfolio voor de middenmarkt ontwikkelen, komen er nu ook Chinese concurrenten op, die de premium markt willen veroveren en nieuwe apparatuur willen ontwikkelen. Chinese medtech bedrijven kunnen waardevolle partners voor innovatiegedreven Nederlandse MKB’s zijn. Het beschermen van technologisch intellectueel eigendom is hierbij wel een grote uitdaging.

Ouderenzorg
De markt voor goederen en diensten gericht op ouderen zal volgens officiële Chinese statistieken groeien van €600 miljard in 2014 naar €15 biljoen in 2050. Omdat ouderen er sterke voorkeur aan geven om binnen een vaste gemeenschap te blijven, is er veel vraag naar gespecialiseerde thuiszorg, en naar geïntegreerde wooncomplexen waar meerdere niveaus van zorg verleend worden. Er is ook een nijpende behoefte aan plaatsen in verzorgingshuizen, en voor de bouw hiervan is de afgelopen jaren subsidie vrijgemaakt. Er is veel interesse in buitenlandse expertise en investeringen om dit gat te overbruggen. Onduidelijke regelgeving en het vinden van de juiste partner zijn hierbij wel grote uitdagingen.

Naast medische apparatuur en ouderenzorg zijn er nog meer kansrijke gebieden, zoals rehabilitatiezorg. Van elke 60 patiënten met behoefte aan rehabilitatiezorg kan momenteel slechts 1 de nodige zorg krijgen. Door beleidsmaatregelen van het Chinese Ministry of Health zal tussen 2014 en 2016 het aantal ziekenhuizen met een rehabilitatieafdeling verdubbelen tot ongeveer 8000. De markt voor rehabilitatiezorg en veel andere medische sectoren zijn het waard om verder onderzocht te worden door Nederlandse bedrijven.

Guangdong
Guangdong heeft sinds 23 jaar het hoogste provinciale BBP van China. Daarmee komt de economie qua omvang in de buurt van Zuid-Korea.
Hoewel de transitie naar een meer hoogwaardige economie een grote uitdaging voor Guangdong is, zijn hightech –en dienstensectoren er relatief ver ontwikkeld. Ook in de medische sector is dit zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorderingen op het gebied van online zorgverlening, de kwaliteit en kwantiteit van academische ziekenhuizen, en op het gebied medische-apparatuurproductie. In de in 2015 geopende Guangdong Free Trade Zone is gezondheidszorg tot een van de aandachtsgebieden bestempeld. Verdere ontwikkeling van de gezondheidssector in Guangdong ligt dan ook in de lijn der verwachting.
Het volledige rapport(PDF)
Bron: Nederlands consulaat Guangzhou